KARAJAAN TALAGA DI MANA? Talaga ta Sangiang? Bari GALUH ta RAJAGALUH?

Tatang M. Amirin; 9 September 2010

Karajaan nu aya di wilayah Majalengka baheula teh aya dua nu sohor, Talaga jeung Rajagaluh. Sindangkasih masih keneh jadi tanda tanya gede, naha enya aya ta henteu, sabab taya pisan bukti tinulis atawa mangrupa prasasti.

Karajaan Rajagaluh teu pati jelas teh dina sesebutanana. Naha ngaran karajaan bet RAJAgaluh. Nu paling tepi ka akal mah GALUH, ngan tangtu beda jeung Galuh Ciamis (Kawali), atawa Galuh Pakuan. Ieu mah Galuh we, Galuh nu aya di wewengon Rajagaluh ayeuna.

Ngaran patempatan nu make awalan “raja” teh pan di antarana Rajapolah, Rajabasa (Sumatra), Rajamandala. Raja polah teh meureun “polahna raja,” atawa “raja nu polah.” Rajamandala pan meureun mandalana raja, wilayahna, medanna raja.  Ari “galuh” teh naon kitu? Tah ieu cutatan ngeunaan naon ari harti galuh teh, dimuat na Pikiran Rakyat, 15 Mei 2009 tulisan Atja (dicutat online ku simkuring).

Untuk mencari arti leksikal, be­liau (Purbatjaraka–urang Purbalingga, jadi tetap dibaca Purbacaraka, lain Purbocaroko urang Jogja kawas ditulis Atja!)  membuka kamus Jawa (Geric­ke & Roorda 1901, II), galuh, Kw. zva. putri orang bangsawan dan de­wi (Skt. galu, sejenis batu perma­ta). KN nama kabupaten di dalam Keresidenan Cerbon, zaman dulu kota kerajaan. Di dalam kamus Purwodarminto; galuh kl. (kesu­sastraan lama) ratna (intan); putri (anak raja). Di dalam Kw. Bal. Ned. Wdb Van den Tuuk, kata ga­luh diterangkan dengan panjang le­bar, tetapi artinya: I. antara lain juga cuma mengelilingi arti putri dan permata (emas), II. Nama kerajaan di tanah Jawa (zaman Kuna).

Jadi, galuh (kecap lemesna galih–tina kecap galu) teh ngandung harti emas atawa inten  (bisa oge perak) jeung putri raja. Jadi, “rajagaluh” teh ngandung harti putri raja atau permatana raja.

Disebut “kabupaten di karesidenan Cirebon” teh apan enya baheula karesidenan Cirebon teh dibagi lima kabupaten, di antarana Kabupaten Maja jeung Galuh, terus duanana digabung jadi Kabupaten Majalengka.  Jadi sesebutan Majalengka teh bisa jadi sanggeus ayana gabungan dua kabupaten eta. Naha Kabupaten Maja, lain Kabupaten Talaga, bisa jadi Maja (mangsa Dalem harita geus jadi leuwih maju tibatan Talaga nu geus “lengser ngulon.” Apan wewengkon Maja kungsi dipake ibu kota karajaan Talaga, nyaeta di Cihaur. Oge aya sababaraha “perdikan” karajaan Talaga, nyaeta Cengal jeung Nunuk, Maja (Dalem Lumaju, Dalem Kulanata), Jerokaso, Tegalcau. Can kaasup Kulur jeung Girilawungan (mun harita masih disebut wilayah Maja, can disebut Majalengka; komo disebut Sindangkasih mah!).

Disebut baheulana ngaran kota karajaan di wilayah Cirebon, nya ceuk pamikir Purbatjaraka mah ngaranna teh GALUH meureun, lain Rajagaluh. Tapi na “babad Cirebon” (nu caritakeun make bahasa Ingggris “The Islamic Traditions of Cirebon: Ibadat and Adat Among Javanese Muslim” tulisan Abdul Ghoffir Muhaimin) disebutna teh Rajagaluh. Raja di Rajagaluh harita teh Pangeran Cakrabuana nu kapincut ku Nyi Mas Gandasari, putri Cirebon nu nyamar jadi “ronggeng”. Pangeran Cakrabuana teh “melet” Nyi Mas Gandasari nu geulis kawanti-wanti ku ngebrehkeun sagala macam permata nu aya di Rajagaluh jeung rahasia militerna sagala.

Tah, jadi munasabah mun Rajagaluh disbut “rajagaluh” teh ku sabab loba permata raja di eta karajaan. Rajagaluh teh tina basa Sansekerta nu make hukum M-D, diterangkan-menerangkan, nu diterngkan mendahului nu menerangkan. Contona paramaiswari (prameswari) tina parama (utama, pertama) jeung iswari (istri).  Basa Sunda mah make hukum M-D, contona “Maja Kaler” (Maja nu beulah kaler).

Deukeut Rajagaluh teh pan aya deui aran-aran nu make kecap raja, nyaeta Pinangraja, Sukaraja, jeung “situ” (balong atawa “sendang/sindang/sedang”) Sang Raja. Tangtu (hipotesis) aya patula-patalina jeung “raja” nu aya di Rajagaluh. Meureun diaranan Rajagaluh teh supaya beda wae deuih ti Galuh nu jadi puseurna.

Ari karajaan Talaga, eta teh di mana ayana, mimiti pisan? Naha di Sangiang, atawa di Talaga (kota Talaga) ayeuna? Jeung naha disebut Talaga?

Ari talaga (sansekertana tadaga) teh ceuk umum mah nya balong gede. Tapi ari balong gede teh aya nu diaranan situ, aya nu diaranan talaga. Tangtu beda. Situ buatan mah pan aranna waduk, kawas Waduk Darma. Situ teh balong gede nu kajadianana bisa ku lobana cai nu ngeyembeng di area nu legok. Ari talaga mah sabenerna danau kawah.

Tah, mun nyukcruk kana sebutan talaga, karajaan Talaga teh tangtu lain di kota Talaga ayeuna, da di Talaga kota teh teu aya balong gede, teu aya situ, Nu aya situ teh di Situ Sangiang.  Ku kituna munasabah lamu ibu kota karajaan Talaga di deukeut  Situ Sangiang.

Naon sababna? Sabab biasana jelema baheula mun nyieun pilemburan teh pasti kudu deukeut ka cai. Cai teh akar kahirupan urang baheula tepi ka ayeuna. Nu matak urang Sunda mah sok nyebut pilemburan teh make Ci-. Apan ari deukeut ka cai mah teu kudu nyieun sumur, da cai kari ngala.

Situ Sangiang teh baheulan tangtu gede pisan. Lila-lila meureun ku sabab  loba taneuh jeung sampah, nya jadi deet, loba leutak nu garing di sisina.Harita mah tangtu can disebut Sangiang. Disebut wae talaga. Tah ku sabab deukeut talaga, nya karajaan (lemburna) teh disebut wae Talaga. Karajaan nu ayana deukeut talaga.

Disebut ayeuna Sangiang teh nuduhkeun eta tempat (talaga) teh talaga Sang Hyang (para dewa), atawa talaga (situ) tempat  “sangi” (sumpah-susumpahan, nyupata, jangji) jeung “hiang” (ngahiang/leungit). Ceuk “dongeng” apan “sumpah/jangji/niat raja Talaga jeung karatonna ngahiang di dinya.

Di beulah mana karajaan Talaga teh ayana? Meureun nu deukeut ka dinya teh daerah Sunia ayeuna. Sunia teh apan hartina ayem, tengtrem, sunyi, senyap, jeung tangtu aman. Enya pan kalereunanan aya talaga, wetaneunana aya pasir gede. Nu rek ka dinya teh (musuh), rada heseeun.

Naon sababna kota Talaga ayeuna disebut Talaga? Eta mah meureun milu ka ngaran karajaan nu kungsi aya di dinya. Enya bangsa urang (meureun bari diparentah ku Walanda) nyieun “kota” di dinya. Ngaran nu dipilih “Talaga.”

Tapi, keun bagian ahli geologi jeung arkeologi nyukcruk urut, nyaksrak tapak, sugan aya pinanggih patilasan naon wae nu aya patula-patalina jeung patempatan urut karajaan. Sugan aya bata atawa lingga jeung yoni nu kakubur keneh di beulah Siatu Sangiang.

Cag. Ke diedit deui, salah-salah ketik heula, keun wae, nya!

Advertisements

4 thoughts on “KARAJAAN TALAGA DI MANA? Talaga ta Sangiang? Bari GALUH ta RAJAGALUH?

  1. Sisi kidul kacamatan Talaga jeung Cikijing aya amparan pasawahan anu datar nepi ka suku Gn.Bitung tah cenah keur zaman Kudalalean ieu teh ngarupakeun Djaladara Tengah disisi Alas Talaga — duka teh teuing ieu mah ngan ukur dongeng anu kacatet

    • Aya mungkin leres, da nu disebat alas Talaga teh tangtos daerah wewengkon situ (Sangiang), ieu mah sisina, nya. Nu disebta alas ku Bujangga Manik teh wilayah, tiasa oge wilayah nu masih leuweung, seueur tatangkalanana. Jaladara teh hartosna mega atanapi “aliran air” (sungai). Teu acan kalacak pisan tah cariosan Kudalalean sareng Jaladara mah, hapunten. Hatur nuhun infona. Punten atuh, upami aya catetan nu lengkep serat ka dieu, supados aya bahan paluruhan urang sadaya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s