CIMARA: camara, cai camara, cai mara? Horeng teh MERAK Maruya

Tatang M. Amirin

CIMARA teh ngaran desa di Kacamatan Maja. Hehe, teuing atuh da geus rada poho, bari tara weh lungak-longok deui ka dinya, ayeuna teh kawas kumaha rurupaanana. Nu jadi panasaran teh eta ngaranna teh ti mana holna atawa sajarah asal-usulna. Tegesna: Naon atauh ari harti MARA teh?

Urang Sunda ti baheula sok resep ngaranan desa atawa wewengkon teh make ci (tina cai):  Cirebon, Cikijing, Cihaur, Cidomas, Cicalung, Ciomas, Cigasong, Cilembu, Cimeong, Cikedung.

Naha? Da ceuk ahli antropologi ge–sadunya– apan umumna manungsa teh mun neangan padumukan pasti nu deukeut ka cai, ka walungan. Bari, meureun, ari cai teh perlambang jeung simbul harapan kasuburan, kasegeran, jeung karaharjaan. Apan ceuk babasan ge: Pepelakan ngarandakah, beubeulian marurah—pangabutuh teh mun melak sorangan–tangtu perlu cai–hasilna mucekil, mun kudu teh barang beuli, kabedag. Hehe, moal enya make babasan Jogjaan terus: “subur sing sarwa tinandur, murah sing sarwa tinuku” (subur sakur nu dipelak, murah sakur nu dibeuli)–-ke teu ngalartieun hartina deuih nu macana teh!).

Ari ngaran leuwi mah atuh puguh umumna pasti make ci (cai = walungan): Cideres, Cilutung, Cilongkrang, Ciawi, Cirungkut (Cibuni), Cikiruh (Cikeruh).

Jadi, cimara teh geus pati lah cai-mara. Ngan, nya naon atuh ari mara teh? Tangtu lain “mara-bahaya” (mara teh sarua bahaya, tina basa Sanskrit nu hartina “dewa maut”; jadi bisa oge ngandung harti dedemit, bebenjit, karurujit, kasakit, jeung sabangsana–Hehehe, rada ngarang saeutik). Mara is the god of darkness and death: “Death of every physical thing truly; but Mara is also the unconscious quickener of the birth of the Spiritual” (SD 2:579n).

Mara teh singgetan tina camara, kitu? Jadi di Cimara pasti loba tangkal camara? Ah, pines paling ge, nya, lain camara!. Aya loba ge baheula mah tangkal jambu kulutuk di Gunung Windu, sok diparalingan jambuna ku kuring sabatur-batur mun darmawisata atawa ulin ka dinya. Hapunten nya, ka nu kagungan.

Panasaran, nya? Atuh ditalungtik tah di internet. Hese pisan manggihanana teh. Lila ku lila, kapanggih weh nu cocok. Mara teh, ceuk internet India,  singgetan tina maruya. Terus, naon atuh ari maruya teh. Maruya teh (di Jakarta aya Meruya atawa Maruya) bahasa Sanskrit nu hartina merak. Tuh, pan kapanggih jujutananana. Kieu geura.

Kecap maruya disinggget mara (mara is abbreviaton of maruya) — tina mara diteruskeun jadi merak. Atuh, naha bisa kitu?

Pake basa Jawa geura: Urang Jawa teh mun nuliskeun “bapa” (Sunda)–jadi “bapaK,” nuliskeun “ema” jadi “emaK,” nuliskeun  . . . mara — jadi maraK (tetep dibacana mara’) — pindah lisan jadi mEraK (dibaca mera‘). Tah ieu contona: “Bapake Totok duwe merak” (Bapa’e Toto’ duwe mera’).  Ku urang Sunda dituliskeun (atawa tulisan jawa eta dibaca) lengkap MERAK (konsonan K na teh eces teges).

Robahna mara jadi mera teh kira-kira ku sabab urang Jawa mah pan resepeun pisan kana vokal “e” (dina engab). Urang Sunda nyebut sagara, Jawa segara (segoro), kalapa –  kelapa (kelopo), nagara – negara (negoro), sasiki – sewiji, talaga –  telaga (telogo), raspati – respati, lalakon -lelakon. Jawa ka Jawa keneh ge sok robah: hamangku (amangku) — hamengku (Amangkurat – Hamengku Buwono).

Tapi, ke lanan, eta tadi mah rada ngarang . Tah ieu ti sumber sejen. Geuning bahasa “India” merak (“peacock” ceuk Inggris) teh memang  “marak”  atawa “mara’k/mara,” sanajan mara teh bisa ngandung harti oge maot atawa dewa maut (“God of Death”). Tah kaeceskeun pisan dina tulisan di handap ieu. Keun wae teu ngarti sabagian bahasa Inggris jeung eusina ge, nya?!

The Munda word for peacock *mara’k/mara “cryer > peacock”, later Sanskrit ma_ra (and Pali etc) ‘death, God Death’, the Munda peacock symbol = death, and the Cemetery H peacock pictures on urns with cremated bodies.

Peacock and heaven (marak = peacock; merxa_ = sky, heaven ?may the soul go to heaven); Parji. marp- (mart-)= to lighten; Kurux. merxa_ = sky, heaven; Malto. mergu = sky, heaven; see Te. mer_umu = flash of lightning.

(marak = peacock; sma_raka = remembrance; ji_van-ji_vaka = cry of the peacock, peacock; living, the dead goes with life)

Jadi, Cimara teh hartina “cai merak.” Cai-na mah ukur panganteur, teu aya harti naon-naon. Kacindekanana, di Cimara teh (meureun keur jaman harita) loba merak (merak leuweung, tangtuna ge). Jeung pastina merak india. Ih, aya tilu macem jinis, atuda, salah sahijina teh merak kongo.

Mara (merak tea), di India dijadikan manuk nasional (mun di urang mah pan garuda). Tah ieu carita sejenna ihwal merak di India. Cenah merak teh nyimbulkeun dewa gelap, guludug, hujan, jeung perang, nyaeta Dewa Indra. Mun merak ngabeberkeun buntutna, terus ngibing ngawirahma, ceuk urang India eta teh tandaning hujan rek  turun.

Coming back to Hinduism, peacock is portrayed as the image of the God of thunder, rains and war, Indra. People believe that, when a peacock extends its tail erect like fan for an enchanting and mesmerizing demonstration, it indicates that rainfall is on the cards. Though this might sound strange, but the fact is somewhat true. On seeing the dark clouds, peacock outspreads its tail and starts dancing in rhythmic fashion. Its dance movement has been incorporated in most of the Indian folklore, including Bharatha Natyam. In southern part of India, peacock is considered as a ‘vahana’ or vehilce of lord Muruga.

Tah dina tulisan ieu di handap kaeceskeun yen merak teh disebut dina bahasa Sangsekertana maruya (di luhur disebutkeun yen sok disingkat jadi mara).

Indian Peacock (called Mayura in Sanskrit) has enjoyed a fabled place in India since ancient times. In imagery Lord Krishna is always represented wearing a peacock feather tucked in his headband. Peacocks often live in proximity to humans. Ancient kings in India were said to have gardens to raise peacocks where guests were invited to see the famous male peacock dance during the mating season. Due to this close proximity to humans for thousands of years, they have entered ancient Indian stories, songs and poems as symbols of beauty and poise. As the mating season coincides with the onset of monsoon rains and the month of Shravan in the Hindu calendar, many songs of rains have peacock-dance mentioned in them. One possible origins of the name of the famous Maurya dynasty of ancient India is probably derived from the word Mayura as the ancestors of the Mauryas are thought to be peacock-keepers of a royal court in eastern India.

Sok atuh urang CiMARA maliara MERAk geura! Tah ieu teh merak biru India.

merakbiru india

indian peacock

mara merak biru india

Pamungkas (saukur keur bobodoran): MARAnehna MARAKsa MARAK MERAK ka CiMARA nu CAIna MARAKplak. Hehehe . . . Enya, MARAK (merak) ulah disaruakeun jeung MARAK lauk, nya!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s