UJUNG BERUNG, SINGAWADA, BOBOS, Rajagaluh–Yu, urang paluruh!

Tatang M. Amirin; 12 September 2010

Saumur-umur nyahona ngaran lembur nu disebut Ujung Berung teh nya nu aya di deukeut Bandung. Karek nyaho aya oge ngaran lembur Ujungberung di daerah Rajagaluh basa ngilikan “Majalengka satellite map.” Ngan ku sabab peta tina satelit, atuh teu pati eces pisan pasna nu mana nu disebut “lembur” Ujungberung teh. Jigana mah na suku gunung (pagunungan) wetaneun Rajagaluh kuloneun Bobos.

Bobos

Tah, ke heula. Ari Bobos teh naon hartina, ti baheula ditalungtik, teu kapanggih wae. Karek kapanggih teh bari teu ngahaja mukaan Kamus Jawa Kawi Indonesia karangan Maharsi. Horeng bobos teh hartina lumpat sakalumpat-lampet (Naon atuh basa Sundana “melarikan diri”–enya hartina bobos na basa Indonesia?–Ngaleupaskeun awak? Hehehe, teu lucu, ah!).

Kieu meureun: Katewak ku prajurit musuh, tuluy bisa leupas bari lumpat tarik pisan sakalumpat-lampet (“lintang pukang” ceuk dina Kamus teh). Salah! Sieun ku nu pikasieuneun (singa atawa jurig) tuluy lumpat sakalumpat-lampet nyalametkeun maneh, sieun kacerek. Tah kitu meureun basa nu bener tina kecap bobos teh.

Ku sabab eta wewengkon disebut Bobos teh tangtu di dinya pernah kajadian aya jelema (bisa wae loba pisan) nu nyalametkeun maneh sakalumpat lampet. Saha nu bobos teh, jeung tina naon ngabobos teh? Prajurit Rajagaluh nu ngabobos sieuneun kacerek ku prajurit Cirebon, kitu? Ta sieun kakerekeb ku singa? Naha singa? Pan aya wewengkon nu ngandung kecap singa, nyaeta Singawada. Tah, atuh, ari kitu mah talungtikeun sarerea! Ulah dongeng, tapi “sajarah.”

Balik deui ka Ujungberung.

Cenah ceuk nu “nafsiran” legenda Sangkuriang jeung Dayang Sumbi, Dayang Sumbi teh diuber-uber ku Sangkuriang. Duanana pakeukeuh-keukeuh. Nu hiji keukeuh hayang ngawin, nu hiji keukeuh embung dikawin. Da indung jeung anak. Moal enya indung dikawin ku anak? Amoral, kitu ceuk pikirna Dayang Sumbi, tangtu.

Dayang Sumbi diuber-uber teh tepi ka hiji gunung nu engkena disebut Gunung Putri. (Nu bener mah pasti aya nu ngaranna Gunung Putri, terus disasakalakeun dikuat-kaitkeun jeung putri Dayang Sumbi). Di gunung eta teh Dayang Sumbi tuluy ngaleungit, midah rupa jadi kembang jaksi. Kembang jaksi teh kembang pandan. Jaksi teh pandan, pandan nu bisa dijieun samak. Tah cenah kawas kieu gambarna teh.

Pandan Jaksi

Ari Sang Kuriang, kocap kacarita, nguber-nguber Dayang Sumbi teh salah arah, tuluy nepi ka hiji patempatan. Tepi ka dinya napsuna nu ngaBERUNG teh geus tepi ka tungtung UJUNGna, jadi sirna,  sadar diri, kitu ceuk tafisiran legenda (dongeng nuturkeun aran atawa bentuk benda di sekitar) teh. Tuluy Sang Kuriang ge ngahiang. (Kabeh tokoh teh resepna ngahiang, nya! Da mun bumen-bumen di dinya terus dikubur di dinya, pan taya ratatanana). Jadi weh eta patempatan teh disebut Ujung Berung (Tuntung Berung), cenah, kawas ieu dicutat tafsiranana di handap.

Ujungberung, Ujungberung, artinya: >Ujung = akhir. >berung >ngaberung = menurutkan hawa nafsu. Maknanya: Berakhirnya gejolak hawa nafsu yang negatif.

Ke lanan. Naha enya ngaberung teh hartina nurutkeun hawa nafsu? Yu urang talingakeun syair Kingkilaban 52 tulisan Abah Tohar Hafidz (dicutat online) kieu.

Umur nu ditutur-tutur

Leuirna alah batan kuda nu ngencar ti gedogan

Ukur ngaberung nafsu ngumbar amarah.

Ngaberung nu hartina “nurutkeun hawa nafsu”, jeung “ngaberung nafsu” teh pan beda pisan. Nu hiji netelakeun dina kecap ngaberung teh geus aya hawa nafsu (hawa nafsu nu diturutkeun), ari di nu kadua mah, ngaberung teh can nyebutkeun nananon. Karek jentre teh mun disebut ngaberung nafsu. Jadi, nafsuna diberung. Pasti ku kituna aya deui “barang sejen” nu bisa diberung, lain nafsu wae. Aya nu nulis “sora motor ngaberung” (ngagerung, meureun, nya!) Mun sato mah (singa, macan) meureun ngagerem. Mun jurig mah nyanggereng, nyerengeh mintonkeun huntu nu ranggeteng, bari ngagerem.

Berung, Barung, Brerong, Baron, Barwang

Naon atuh ari berung teh?

Ditalungtik online na internet teh keukeuh teu aya wae nu nuduhkeun naon hartina berung teh. Na Kamus Jawa Kawi ge, teu aya pisan. Atuh tuluy dipapay disasar-sasar ka kecap-kecap nu padeukeut. Disalusur internet teh make kecap barung jeung barong. Kapanggih aya ngaran Nusa Barung (disebut oge Nusa Barong), hiji pulo di pakidulan Jawa Timur (Lamongan) di laut kidul. Aya deui tari Barong jeung Rangda di Bali. Aya Singa Barong (Singo Edan) di Jawa Timur. Aya deui barongsai Cina.

Berung teh deukeut ka barong, sugan. Kabuka tah naon ari “barong” teh. Yu urang buka salah sahiji tulisan ngeunaanana. (Filosofi Barong, online).

Dalam catatan tertulis interpretasi tentang Barong tidak secara tegas menyebutkan arti kata Barong, masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda-beda, secara etimologi kata, [Secara etimologi, kata] Barong berasal dari bahasa sanskerta yaitu kata Bhairawa, (Zoetmulder, P.J, Kamus Jawa Kuna-Indonesia) artinya menakutkan, mengerikan, dahsyat, luar biasa, bentuk Siwa yang mengerikan. Penganut aliran Bhairawa, karena pengaruh warisan bahasa yang dipakai di daerah tertentu yang membedakan bahasa yang dipakai disatu tempat dengan bahasa yang dipakai di tempat lain, walaupun varian-variannya berasal dari satu bahasa, [ada yang menyebut Bhairawa kemudian] menjadi Brerong.

Bhairawa –> bharwa–>bharwang–>brerong –>barung–>berung. Deukeut, nya!

Tah ieu tulisan sejennna, dicutat (copy paste) sakumaha ayana (kaasup salah tulisna; ngan, jiga di luhur, dibenerkeun kalimahna ngarah gampang kaharti. Aslina handapna digaris). Ieu mah ngeunaan tari Barong di Blambangan (Banyuwangi).

Barong: Bharwang, biruang, sato gagangsir, sato galak

The Barong kata [The Barong word; Kata Barong–Pen.] memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Sansekerta berarti barong [kata barong berarti–Pen.] beruang, berasal dari kata “B (h) arwang”. Baron[g] juga dapat mengacu pada akar yang hidup dekat cluster [rumpun–Pen.] bambu atau kinerja (bahasa asli Inggrisna “performance” = pertunjukan, olha tubuh, mendramakan = “acting”) meniru binatang liar. Terbukti dari makna di atas [Dari makna-makna di atas–Pen.] , makna terakhir adalah lebih dekat kepada makna Kinerja (pertunjukan, “acting”) Tradisional Barong. Ada banyak Barongsin (There are many Barongs in; Banyak ragam Barong di–Pen.] Blambangan Banyuwangi, misalnya, Barong Prejeng, Barong Osing atau Barong Blambangan. Karakter utama dari kinerja (seni pertunjukan, “acting”) ini adalah kepala raksasa besar, dengan mata terbuka lebar dan dua taring menonjol dari mulutnya. Barong adalah kinerja (pertunjukan) tradisional. Cerita ini diambil dari cerita rakyat. Kisah yang paling terkenal adalah diambil dari Barong Jakrifah yang bercerita tentang perjuangan penduduk desa untuk membuka daerah baru di hutan dan mereka harus menghadapi roh jahat dari hutan. Pertunjukan ini biasanya dimulai di malam hari dan selesai pada waktu subuh. Pesan untuk mengurus hutan selalu diberikan dalam setiap kinerja (pertunjukan).

Jadi, kahiji, barong atawa barung teh hartina biruang [b(h)arwang-Sangksekerta; beer–Belanda; bear–Inggris]. Harti nu kadua “nu pikagimireun, nu pikamiriseun, nu pikasieuneun [bhaairawa].” Mengerikan, deh, pokoknya. Harti katilu, teuing teu pati jelas, da dina tulisan bahasa Inggris ngeunaan tari Barong Banyuwangi teh disebut “the roots that live near a bamboo cluster.”  Lengkapna nu diindonesiakeun di luhur teh kieu.

The word Barong has several meanings. In the Sanskrit language barong means bear, derived from the word “B(h)arwang”. Baron can also refer to the roots that live near a bamboo cluster or a performance imitating a wild animal.

[Kecap Barong teh ngandung sababaraha harti. Dina bahasa Sansekerta barong teh hartina biruang, nu asalna tina kecap “B(h)arwang.” Kecap baron (barong) bisa oge dipake keur nyebut akar-akaran (?) nu hirupna deukeut ruyuk awi, atawa pipintonan nu nirukeun sato galak.

“Roots” dina tulisan di luhur teh sugan salah ketik, kuduna “rooters”, sasatoan nu sok ngagangsir taneuh (gangsir, terwelu, landak). Tah mun eta rada kaharti: barong teh sasatoan tukang gagangsir (ngeruk taneuh) nu hirupna deukeut ruyuk (rungkun) awi.

Harti kaopat, barong teh seni pertunjukan (olah gerak, olah tari) atawa “acting” (performance) niru-niru sato galak.

Barong: Bhirawa (pikasieuneun)

Balik deui ka luhur. Aya  nu nyebut barong teh asal-usulna ti sesebutan dewa Bhairawa, dewa buta nu pikasieuneun. Nu matak, saperti dicutat di luhur, nurutkeun Zoetmoelder barong teh ngandung harti pikasieuneun, pikagimireun. Tah ieu patung Bhirawa teh (handapna disarungan, sabab taranjang, katingali ngembangbawang.  Hehehe… Uninga kembang bawang?)

Baron Jogja

Di Jogja aya basisir (teluk) nu disebut Pantai Baron. Ayana di Kabupaten Gunung Kidul. Boa-boa eta ngaran baron teh lain ti kecap Baron Eropa (bangsawan Eropa aya nu disebut Baron), tapi tina kecap b(h)arwan oge. Di basisir eta teh bisa jadi baheulana (dianggep) aya makhluk nu pikasieuneun, nu pikagimireun, jadi rada singup, cenah.

Barong Bali

Tari Barong (jeung Rangda) paling sohor di Bali. Tah barong (barung, brerong) Bali teh digambarkeun persis Bhirawa, atawa makhluk nu pikasieuneun. Jiga kieu. {Sisingaan, nya!]

Aya nu ngalukis BARUNG (lain barong tulisanana teh) kawas kieu.

Inget barongsai? Tah kawas kieu yeuh ari barongsai teh. Sisingaan oge, nya!

Barong = Barwang = Barang

Kecap Sansekerta “b(h)arwang” teh sihoreng dipake oge ku Kasultanan Cirebon. Bandera (Prajurit) Karaton Kasepuhan Cirebon  make lambang sato PIKASIEUNEUN, nyaeta singa, disebutna SINGHA BARWANG JALALULLAH. Tah kawas kieu.

Jadi, barwang teh pasti lain biruang, da singa. Mo enya Singha Barwang jadi singa biruang. Pasti singa pikamiriseun (mengerikan, menakutkan). Letah lisan biasa urang Cirebon pasti macana teh Singabarwang (lila-lila bisa jadi Singabarang). Urang jawa Timur mah nyebutna teh singobarong, sok disebut oge  singo edan–>barong teh samakna jeung edan; edan teh basa Indonesiana “gila”, tapi ceuk basa Sunda mah meureun nu merenah eh “pikagilaeun” lain gila (edan). Tapi sarua maknana jeung jelema nu “edan” kaedanan ku awewe, ku harta banda jeung sabangsana. “Ngabarong, ngabarung, ngaberong, ngaberung” teh jadi sarua jeung ceuk urang Jogja mah “ngedan” (jiga nu edan, leungit akal, sagala dirumpak). Tah ieu “hulu Singabarong” Jawa Timur teh. Sok dipake dina Reog Ponorogo.

Jatibarang (jati barwang), Sindangbarang (sindang barwang)

Sesebutan Singha Barwang (nu dilisankeun jadi singabarang) pataka kaprajuritan Kasultanan Kasepuhan Cirebon teh bisa jadi nu nyababkeun ayana kecap kawas “jatibarang” jeung “sindangbarang.”  Aslina “jati barwang” jeung “sindang barwang.” Kecap “jati,” na basa Sansekerta hartina kalahiran (asal usul ayana manungsa). Paribasa “Mulih ka jati, mulang ka asal” teh pan ngandung harti balik deui ka asal muasalna bisa lahir ka dunya. Tapi, di urang aya tangkal kayu nu ngaranna kayu jati. Jadi, jatibarang teh bisa ngandung harti leuweung jati nu loba “barwang”-na (lain biruang da teu kasebut-sebut aya di urang). Bisa oge barwang teh dedemit pikasieuneun, bisa sato tukang gagangsir, bisa sato galak. Ari Sindangbarang pasti tina kecap  sindang (sendang/balong cinyusu) nu aya “barwang”-an.

Berung, Ngaberung

Jadi, ngaberung (nga-berung) teh ngandung harti “jiga berung” (jiga biruang, jiga makhluk pikasieuneun, jiga Bhirawa, jiga satogangsir). Nafsu nu NGABERUNG teh jadi ngandung harti nafsu nu siga berung (kumaha wae lah tah polah si buta Bhirawa, atawa biruang, atawa singa, atawa “jurig leuweung” mun keur nyeuneu; jadi ngaberung teh meureun sarua deuih jeung “nyeuneu”, nya!).

Jadi, ku kituna Ujung Berung teh pasti “ujung” nu aya berungan, nu aya singaan, atawa nu aya makhluk pikasieuneun, matak gilaeun nu nempo, atawa nu aya sato gangsiran. Jigana nu cocok teh nu pikasieuneun, nu pikagilaeun. Mun digabungkeun jadi meureun kieu:

Ujung Berung teh ujung (hujung) nu loba dapuran awina, loba gangsirna, jeung loba makhluk-makhluk, boh sasatoan, boh makhluk bayangan (dedemit jsp.)  nu pikasieuneun.

Barongan

Urang Jawa mah boga duei kecap nu patali jeung barong, nya eta barongan. Barongan pring lengkepna mah. Mun ceuk urang Sunda mah barongan teh ruyuk atawa rungkun. Pring teh awi. Jadi, barongan teh rungkun atawa ruyuk awi. Tah deukeut deui wae ka “akar” atawa sato nu sok gagangsir nu hirupna duekeut rungkun awi.

Ujung, Hujung: Hujung Kulan, Hujung Galuh

Terus, naon ari UJUNG  teh?

Ujung (dina seratan Bujangga Manik, “peta perjalanan jaman Pajajaran,  ditulisna teh HUJUNG, contona Hujung Kulan ayeuna Ujung Kulon. Kulon arah mata angin na seratan Bujangga Manik disebut barat, lain kulon.

Kecap ujung (hujung) geus dipake antara lain keur nyebut HUJUNG GALUH, palabuan Majapait, nu dipake labuhna kapal Diyah Pitaloka nalika rek ditikah ku Hayam Wuruk, memeh tepi ka tegalan nu disebut Bubat.

Stop. Galuh (baca na tulisan ngeunaan Rajagaluh) hartina putri raja (bangsawan) atawa permata (perak). Ujung Galuh baheula teh ayeuna jadi Tanjung Perak. Ceuk hiji tulisan na blogna Damar Shashangka (Puri Damar Shashangka) disebutkeun kieu.

Pelabuhan besar kerajaan Majapahit terletak di Ujung Galuh. Pelabuhan ini berada di sebelah Selatan kampung Galuhan, sebuah permukiman yang didirikan seratus tahun lampau sebelum Gajah Mada menggunakannya sebagai markas militer misi diplomatik menyatukan nusantara. Lima puluh tahun sebelumnya, Raja Kertanegara dari Singhasari mendirikan permukiman ini untuk para prajuritnya. Lokasi yang lebih cermat dari kampung Galuhan saat ini adalah di delta antara Sungai Kalimas dan Sungai Pegirian, kota Surabaya. Sedangkan pelabuhan nusantara bernama Ujung Galuh tersebut berada di sisi timur Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Cocok nya, Ujung Galuh ayana di deukeut KaliMAS (mas, emas teh galuh keneh-keneh wae). Galuh teh pan permata. Ayeuna Ujung Galuh teh jadi (deukeut) Tanjung Perak. Perak teh permata (galuh) keneh-keneh wae.

Balik deui. Naon ari UJUNG (HUJUNG) teh? Ceuk Kamus Jawa Kawi Indonesia tulisan Maharsi, “hujung” teh hartina: (1) ujung, titik terjauh, (2) bagian yang menganjur atau menonjol, (3) kaki gunung.

Pikeun Ujung Galuh, pasti ujung lain tungtung Karajaan Galuh nu sok kitu disarebutna ku sakaol, tapi daratan nu nyolonjor nonjol ka laut, kawas nu didefinisikeun ku ahli Ilmu Bumi (Geografi), moal oge disebut suku gunung.

Tah, palebah UJUNG BERUNG pasti lain “ujung” atawa “titik terjauh” basa Indonesia ayeuna, tapi “suku gunung.” Ujungberung Rajagaluh teh pasti ayana di suku gunung (pagunungan kapur Kromong ta Ciremay?), lamu teu rek disebut nu munjukul (menonjol) mangrupa pasir. Jadi Ujung Berung teh lamun teu rek disebut “daerah, wilayah, nu nonjol” mangrupakeun pasir, nya tangtu suku gunung. Suku gunung nu deukeut leuweung (bisa ruyuk awi) nu “gerotan” jeung pikasieuneun, loba jurigan atawa aya singaan (da biruang mah teu kacatur, pan.

Mun loba singa di Ujungberung Rajagaluh, nya bisa asup akal, da aya wewengkon nu disebut Singawada (singha vadha) nu hartina singa dipaehan. Jadi, mun digabung-gabung asal gabung teh meureun: Aya singa ni biasana ngimah di suku gunung nu rada nyolonjor loba rungkun awai jeung jurig awi (UJUNG BERUNG) mabal neangan hakaneun tepi ka pasawahan jeung pahumaan Atuh jelema nu keur ngaharuma, nyarawah di dinya tehnya ngabarobos (BOBOS), barirat lumpat sakalumpat lampet nyalametkeun awak ti kerekeban singa. Singana ngudag-ngudag, tepi ka hiji pasir. Kabeneran di pasir eta teh aya jelema nu rada bisa maenpo. Singa teh ku si jawara dilawan, dipaehan (SINGAWADA). Hehehe….. tah dongeng kirata ieu teh! [Dongeng lucu, nya! Pan Singawada kuloneun Ujungberung, ari Bobos wetaneunana. Kumaha jelema lalumpatan ngabobos ti Bobos ka Singawada? Pan, jauh?!] Nu matak, mangga lah talungtikeun deui, singa nu saha, atawa ku saha, nu dipaehan di Singawada teh?

Mangga deuih nyanggakeun. Ujungberung tungtung ngaberung mah, dongeng, legenda, sanes toponomi. Enya hartina teh aya wewengkon nu namina Ujungberung, disakaliguskeun jadi bagian sasakala Sang Kuriang. Di Rajagaluh pan teu aya Sang Kuriang. Aya ge Sang Kuring urang Maja, nu sok ngaliwatan Rajagaluh, nu nyerat ieu. Hehehe…

Ujungan Sampyong

Ke, sakedap. Ujung teh pan “menonjol” (nonjol) atawa “menganjur” (nyolonjor, nya!). Tah jigana yeuh, jigana ieu ge, sampyong atawa nu sok disebut UJUNGAN teh ku sabab pamaenna sok nyolonjorkeun suku (bitis). Kitu, lain. Tah bitis nu disolonjorkeun teh ku lawan tandingna digebug ku hoe. Gegenten, pakuat-kuat. Jadi, ujungan teh sosolonjoran (suku/bitis), nya?!

Wios “publish” heula, ke ngedit deui seratanana. Pasti seueur salah ketik, bari eusina can malapah (runtut, sistematis).

Advertisements

6 thoughts on “UJUNG BERUNG, SINGAWADA, BOBOS, Rajagaluh–Yu, urang paluruh!

 1. Bobos, di daerah Priangan nyaeta kecap lemes tina (hapunten) “hitut”.
  “Kunaon Aman Panganmbung ditutup?”
  “Aya nu bobos, Ceu”

  • Sumuhun, upami nganggo basa Sunda ayeuna mah. Mung saha anu bobos di Bobos? Hehehe. Basa Kawina mah pan lumpat sakalumpat-lampet tea. Hihi, pan sami sareng “bobos” ge “lumpatna” tarik pisan da apan kacangking ku angin, kabawa ku hawa, karawau ku bayu, ka mana-mana “kaangseu.” Hehehe.

 2. Aduh, wios sakedik mundel pisan guaran teh Kang. Abdi urang Ujungberung, rada hookeun aya tempat sanes nu namina rimbag sareng padumukan sim kuring. Sakaterang sim kuring, nami wewengkon Ujungberung tos aya dina peta Walanda ti awal abad ka-17. Namina, Oedjoengbroeng (Ujungbrung, ejaan heubeul, teu nganggo huruf ‘e’). Tahun 1813, wewengkon Ujungberung dibagi janten Districk Oedjoengbroeng Koelon, sareng Districk Oedjoengbroeng Wetan. Tahun 1911, Distrik Ujungbrung Kulon digentos namina janten Distrik Bandung, tahun 1913 Distrik Ujungbrung Wetan janten Distrik Ujungberung (tah didieu kecap Ujungbrung nembe ditambihan huruf ‘e’, saluyu sareng bisluit ti Pamarentah Walanda harita).
  Saur sepuh-sepuh Ujungberung nu ku sim kuring kapaluruh, nami “Ujungberung”, asal kecap tina “ujungan” (seni sampyong tea) jeung “prung” (ngawitan popolah). Tina kecap Ujungan-prung ieu, janten Ujungbrung, lami-lami janten Ujungberung. Saha nu maen Ujunganna? Saurna jawara-jawara ti Karajaan Galuh sareng Sunda (saatos penggas ti asal Karajaan Tarumanagara tea), nu maenna di wates dua kerajaan, nyaeta wewengkon Ujungberung tea.
  WewengkonUjungberung dina peta tahun 1811 luasna ampir 43,000 ha, nu watesna ti kidul Walungan CItarum, ti Kulon aya di Cibeureum-CImahi (sigana mah dugi Rajamandala sapanjang Citarum, da peta nu kapungkur nu teu jelas wates wewengkon Ujungberung, teu acan aya nami CImahi atawa Bandung, namung Ujungberung tos aya), ti Kalerna Gunung Tangkubanparahu-Bukittunggul-Manglayang, ti wetanna Walungan Cibeusi. .
  Tah kitu kang, peperenian abdi ngenaan Ujungberung, sigana abdi kedah maluruh sareng nganjang oge ka Kampung Ujungberung nu disebat ku Akang.
  Haturnuhun Kang, kana informasina sareng pependakan akang ngenaan toponomi Ujungberung.
  Wasslam, pun anto

  • Upami ujungberung mung aya hjiji, nya manawi tiasa dikirata basa tina eta dongeng (cairta) rakyat, tapi da aya sababaraha, tangtos benten unina, da moal atuh sajarah daerah bet sami.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s