Hamemayu Hayuning WANAHAYU [Toponomi Wanahayu, Maja)

Tatang M. Amirin

WANAHAYU teh salah sahiji desa di Kacamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Teuing saha nu mere ngaran, jeung naon karepna, sarta naon sababna. Ih, kade, pan aya kecap anteuran dina basa Sunda nu unina “hayu” (“Hayu batur, hayu batur, urang sosonoan heula!”).

Ari wana teh pan hartina leuweung. Ari wanara? Wanara teh tina “wana-nara” (wana = leuweung, nara = jalma), jadi wanara teh jalma-leuweung. Nya, pan monyet teh kawas jelema wae, komo nu gede mah. Ari Ciung Wanara? Ih ciung teh kapan beo!

Ari hayu, pasti lah lain kecap ajakan saperti dina “Hayu atuh urang . . .” Hayu teh sarua jeung ayu. Hartina endah, asri. Mun jelema mah ayu teh hartina geulis. Di Jogja (Propinsi DIY) logona teh make slogan nu unina “Hamemayu Hayuning Bawana” (Baca: Hamemayu Hayuning Bawono).

“Hamemayu” teh sok oge dibaca “Amemayu.” Aksara ha dina hanacaraka di Jogja mah dibaca a lain ha, kakapeungan ha. Contona “Ana caraka” (Ana = aya; caraka = utusan, duta), lain hana caraka. Hamangkurat dibaca Amangkurat. Hanoman dibaca Anoman. Jadi, slogan di luhur teh bisa oge dibaca “Amemayu Ayuning Bawana.” Tah, nu matak hayu teh bisa dibaca ayu, bisa dibaca hayu. Jadi, Wanahayu teh bisa dibaca Wanaayu. Dina kecap Wanaayu mah kagok macana nya aya dua vokal nagejejer teh. Bisa-bisa dibaca Wanayu, siga Sarwaedi jadi Sarwadi, Sarwaendah jadi Sarwendah.

Conto sejenna yen ha sok dibaca a teh “hadi – adi.” Contona Sutrisno Hadi jeung Pramono Adi. Boh hadi boh adi maknana sarua, nayaeta alus (di Sunda jadi hadi teh jadi hade). Adi teh sok oge robah jadi edi, contona Sarwo Edi. Aya ngaran Hesti ata ngaran Esti (hartina sarua wae, estu).

Parobahan h jadi a teh (nu bener mah bedana, meureun, nya!) aya dina sababaraha kecap Sunda jeung Jawa. Urang Sunda nyebutna teh halu, Jawa mah alu. Urang Sunda nyebutna hutang, Jawa mah utang. Urang Sunda nyebutna hina, Jawa mah ina (ino). Contona: Ulah ngahina urang atuh, euy! (Aja ngina aku, lho!).

Di sabudeureun Gunung Bongkok teh aya desa sejen nya nu make kecap “ayu,” nyaeta Pasirayu. Tah eta teh hartina pasir nu endah atawa asri. Eta mah da konsonan ngahareupan vokal (sir-ayu), jadi macana gampang.

Hamemayu (amemayu) teh hartina “nga-ayu-ayu,” alias ngayukeun (ngahayukeun). Jadi, hamemayu hayuning bawana teh hartina ngajadikeun ayu (hayu) ayuna buwana (bawana = bawono = buwana).Loba kecap Jawa nu make rarangken hareup ha atawa a teh. Contona: andayani (handayani), hartina ngadayaan, ngadayakeun, ngajadikan miboga daya atawa kakuatan (memberdayakan, “empowerment”); amangku (hamangku; osok robah jadi amengku atawa hamengku), hartina “nanggung” (indonesiana memikul, merengkuh,mengelola, memimpin).

Hayuning teh hartina ayuna (Jawa “ayune), ka-ayu-anana. Inget sloganna majalah Mangle? “Gapuraning Rahayu” = gapurana karahayuan. Beda jeung kecap Jawa “ning” nu hartina “di.” Conto: Pangeran Seda ing Krapyak (Pangeran nu maot di Krapyak).

Jadi, sakuduna di Wanahayu (wana ayu, leuweung asri) teh aya leuweung nu memang endah, asri, pibetaheun anu ulin di dinya. Jiga Hollywood (leuweung suci), Wanahayu teh jadi “Nicewood.” Wanahayu teh leuweung atawa lembur nu pinuh ku tatangkalan jeung tutuwuhan anu hejo lembok, iuh, tiis, tumata rapih. Sok atuh matak ge urang “Hamemayu Hayuning Wanahayu.” Ulah tatangkalan nu geus aya kalah dibabadan. Pelakan deui sing rapih. Ku tangkal naon, nya? Tangkal maja, atuh. Urang balikkeun deui Wanahayu jiga baheulana, wana nu hayu (ayu), endah, asri (nice). Cag!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s