SINDANGKASIH: Sindh-hyang kashi?

Tatang M. Amirin

Ihwal Majalengka jeung Sindangkasih, lain wae bingung ku caritra sajarahna nu rada teu puguh, bari ku ngaranna deuih matak pipanasaraneun (nu seneng usil ka asal-usul).

Heug geura, iraha atuh mimiti ngadegna karajaan Sindangkasih teh? Naha bener nu ngadegkeun teh Nyi Rambut Kasih (Nyi Ambet Kasih), cenah nu rek ka Talaga nyusul dulurna tapi teu jadi da geus arislam, anjeunna alimeun lebet Islam, teras bumen-bumen di Sindangkasih ngadegkeun karajaan. Atawa, di dinya teh geus aya karajaan, Nyi Rambut Kasih teh ukur neruskeun. Teuing ah, da pabaliut kitu, bari teu aya “prasasti” nanaon, atawa “babad” nu ngalalakonkeunana.

Urang paluruh wae atuh nya ku make “elmu” kiratabasa, kira-kira SUGAN nyata”, lain kira-kira tapi nyata, tina asal-usul basana. Susuganan enya cocog. Hehehe . . . Salah teu nanaon, da ieu mah lain sajarah, ukur kiraSUtabasa, dikira-kira sugan nyata, tina basana.

Ari Sindang Kasih (Sindangkasih) teh naon atuh hartina? Hehe. Kade ah ulah make bahasa ayeuna. Sindang teh mampir, kasih teh “love.” Weuh, atuh salahna kabina-bina. Da moal cocog jeung pas. Meureun jadina teh “mampir menjalin cinta.” “Making love”?!! Hahaha . . .

Di urang teh loba pisan nya nu make kecap sindang teh. Aya Sindangkerta di Maja, Sindanglaut di Cirebon, Sindang di Indramayu, Sindangbarang di Cianjur, Sindangreret di Lembang.

Di luar Sunda aya deui nu ngagunakeun kecap sindang teh, tapi bisa jadi hartina beda jauh. Di Rejang Lebong aya Curug Sindang Kelingi di desa Sindang Jati (Sindang Jaya), Kecamatan Sindang Kelingi. Kajaba mun eta teh kapangaruhan ku urang-urangSunda nu hirah (transmigrasi) ka dinya.

Di Banjar, Kalimantan, istilah sindang teh dipake keur nyebut salah sahiji wangunan hateup imah nu disebut sindang langit (Tah ieu di handap gambarna). Masih aya keneh nu ngagunakeun sesebutan sindang teh, nya eta manuk sindang lawe. Ieu mah can kalacak gambarna, komo deui naon hartina “sindang lawe” teh.

300px-Sindang_Langit_Rumah_Batu_Martapura

Boh di Rejang, boh di Banjar, boh di Sunda, tetep wae eta kecap sindang teh naon wae hartina salianna ti mampir, can kapanggih.

SINDANG = SINDH+HYANG? AMBET = AMRITA? KASIH = KASHI/KESHI?

Lamun, eh ngalamun ieu mah. Mun sindang teh asalna tina basa Sunda Kuno (Sangsekerta) “sindh” jeung “hyang” (sindhyang–sindang). Terus kasih teh tina kashi atawa keshi, aya hentu dina basa Sunda Kuno atawa Kawi atawa Sangsekertana? Yu atuh urang ilikan dina kamus “onlain.”

Sindh teh basa Sangsekerta (India) nu hartina walungan (river). Aya nu disebut sapta sindh (sapta sindhu) nu hartina tujuh walungan, atawa walungan tujuh. Tah eta teh daerah Sindh atawa Sindhu, hiji delta nu aya di muara tujuh leuwi (di wilayah India).

Ari “yang” atawa “hyang” teh pan kabeh urang Sunda geus maphum yen eta teh sesebutan ka dewa (naon wae nu moga pasipatan dewa), atawa Nu Mahakawasa. Jadi “sindhyang”  teh  (dibalik kitu make hukum M-D, lain D-M kawas bahasa Indonesia?) ngandung harti  hyang = dewa + sindh = walungan; jadi dewa-walungan.

Terus, ari kashi atawa keshi (nu deukeut ka “kasih”) naon hartina? Kashi teh hartina kota nu suci (the holy city). Lamun keshi hartina wanoja nu rambutnya panjang (a woman with long hair).

Tah, rada cocog saeutik, nya! Sindangkasih teh bisa jadi memang tina kecap “sindhyang kashi” nu hartina kota suci dewa walungan, atawa kota suci deukeut walungan kahyangan.  Lamun make keshi, “sindh hyang keshi” teh jadina ngandung harti wanoja nu rambutna panjang dewaning walungan (Tah eta teh nuduhkeun ratuna, nyaeta Nyi Rambut Kasih. Apan Nyi Rambut Kasih teh rambutna panjang).

Naha “rambut panjang” jadi “Rambut Kasih”? Kasih teh panjang, kitu? Hihihi. Ngaco, ah! Ke urang disusud, naon hartina nami sang ratu teh. Nu puguh mah,  ngaran wewengkon teh bisa ku nurutkeun nu “ngokolotan,” bisa oge nurutkeun lemah caina wae. Eh, pabaliut. Ngaran ratu atawa raja jeung lianna teh bisa oge nurutkeun karajaanana. Contona: Pangeran Cirebon, Pangeran Talaga Manggung,  Sunan Bonang, jeung Sunan Gunung Jati.

Nyi Rambut Kasih teh  bisa jadi nu bener mah namina Nyi Ambet Kasih, nu asal-usulna tina Amrita Keshi. Keshi teh wanoja nu rambutna panjang, apan. Ari Amrita (jadi Ambet) teh tina a (henteu) jeung mrita (maot atawa perlaya), jadi nu moal perlaya, alias mun ceuk basa ayeuna mah abadi atawa di Jawa mah “lestari.” Amrita teh ngaran sejen ti Dewi Lakshmi. Jadi Amrita Keshi (Ambet Kasih) teh wanoja nu rambutna panjang titisan Dewi Laksmi nu bakal “lestari” atawa panjang umur.

Ku sabab keshi teh rambut panjang, jadi weh Nyi Ambet Kasih teh dirobah jadi Nyi Rambut Kasih (jadi dobel nya, keshi teh rambut, rambut teh rambut). Aya deui kitu asal-usul rambut tina basa Sangsekerta [Ram jeung naon, kitu?! Duka, ah, can kapendak!]

Sindangkasih teh ayana di sisi walungan Cijurey. Da baheula mah mun rek ngababakan teh pasti deukeut walungan, ambeh gampang “ka cai” jeung “ku cai” apan. Tah ku sabab deukeut walungan tea, disebut atuh kota (dayeuh) karajaan teh ku “kashi” nu deukeut  “hyang” (kahiyangan) “sindh” (walungan). Sindyangkashi — Sindangkasih, dayeuh (puseur kota nagara) para hiyang nu deukeut walungan.

Ratuna nu kondang teh Nyi “Amrita” (Ambet — panjang umur, Dewi Laksmi) Keshi (Kasih — wanoja nu rambutna panjang); Nyi Amrita Keshi (Ambet Kasih), wanoja nu rambutna panjang titisan Dewi Laksmi  nu diharepkeun bakal panjang umur.

Heup heula! Kapanggih dina Kamus  Jawa-Kawi Indonesia karangan Maharsi, ambet teh hartina yang lemah lembut, yang gemulai.Tah, jadi Nyi Ambet teh si Nyai (siNeneng) nu (diharepkeun ku kolotna jadi wanoja) darehdeh someah handap asor bari jeung wandana ge “feminin,”  teu tomboy, lah.

SINDANG = SENDANG?

Di Jawa istilah nu deukeut ka sindang teh sendang. Sendang teh hartina babalongan (balong tapi teu gede pisan) nu caina teh kaluar ngaburial ti handap (cinyusu). Aslinya ti cinyusu ngaburial terus dibendung, jadi waeh babalongan, kawas Sendang Made di Jombang na gambar di handap ieu. Sendang teh biasa dipake mandi jeung “ngala cai” inumeun.

sendang-made-05

Can kalacak asal-usul dua istilah eta teh mun tina Sunda Kuno atawa Jawa Kuno (sarua Kawi) tina naon. Aya oge dina Kamus Jawa Kawi Indonesia  sindang teh hartina kalakuan atawa paripolah. Euh, jadi jauh teuing matut-matutna ka sindang kasih teh, ya?!

Jadi, bisa oge Sindangkasih teh Sendangkasih (Sendang Asih). Di Sindangkasih teh aya sendang. Sendang (sindang) lain sumur. Sumur mah sumur, sendang mah babalongan cinyusu.

Di Bantul, aya lembur nu disebut Kasihan (tempat kampung “Kasongan” sentra karajinan tembikar nu kawentar tea). Di dinya teh aya sendang (babalongan cinyusu) tempat Nyi Rara Pembayun putri Pangeran Senopati, tapabrata supaya geulis kawanti-wanti bisa ngabengbat melet hate lalaki nu mana wae, nu kumaha wae, nu saluyu jeung hate. Nya sanggeus mandi jeung tatapa di dinya teh rupana jadi geulis, jeung terus meunangkeun satria gagah perkasa tur kasep langka tanding, Ki Wanabaya. Terus sendangna teh ku masyarakat disebut Sendang Pengasihan. Mun dipondokkeun mah jadi Sendang Asih.

Hihihi  . . . di  Sindangkasih (Sendang Asih) Majalengka mun aya sendang bisa dipake jang pangasihan, nya?! Loba cawene nu marandi di dinya supaya gampang pijodoeun. Kade, ah ulah dipake musyrik, ketah! Na’udzu billah min zalik.

AMBET = KIAMBIT?

Eh, aya keneh. Eta pas mukaan blog aya urang Sumedang panasaran ku tangkal kiambit. Atuh ambit? Bet jiga Ambet (Nyi Ambet Kasih)? Kiambit teh ngaran tangkal obat-obatan. Ngaran sejenna teh rejasa (rejoso), rajasa meureun lamu di Sunda mah (salian kiambit). Tah kawas kieu geuning tangkalna teh.

KIAMBIT ANYANG-ANYANGjpg

Nyi Ambet Kasih teh nyokot ngaran tina tangkal kiambit, kitu? Ilahar henteu nya nami jalmi (putri raja atawa ratu) harita tina ngaran tatangakalan? Terus kumaha gantar kakaitanana jeung “kasih”?

SINDANG = SENDANG = SEDHANG = SEDONG

Balik deui ka “sindang.” Dina caritra Cirebon aya tokoh nu disebut Ki Gedeng Sindang Kasih. Osok oge ditulisna teh Ki Gedheng Sedhang Kasih. Anakna nu awewe ngaranna teh Nyi Ambet Kasih.

Disebut Ki Gedheng Sedhang (Sindang) Kasih teh pasti (jigana, hipotesis)  ku sabab cicingna di lembur Sindangkasih, Beber, Cirebon. Ngaran “karajaanna” mah lain Sindang Kasih. Jadi, aran aslina, saha, teu kasebut-sebut.

Tah, jiga lalakon Lutung Kasarung nu populer di Priangan, populerna di Banyumas mah caritra Arya Kamandaka (legenda Pasir Luhur). Banyumas teh baheulana kapan masih kawasan Karajaan Galuh, nu matak sabagian wargana jeung ngaran-ngaran lemburna ge make bahasa Sunda (kasarung, pasir, luhur). Ngan, lalakon Arya Kamandaka Lutung Kasarung, beda jeung Lutung Kasarung Purbasari Purbararang.

Jadi, Sindangkasih nu aya di Majalengka ayeuna teh, kaasup Nyi Ambet Kasih ratuna baheula, sarua jeung “dayeuhna” Ki Gedheng Sedhang (Sindang) Kasih? Atawa sarua ngaran beda jelema? Atawa . . . saenyana mah desa Sindangkasih nu aya di Majalengka teh ukur ngaran desa, teu aya patula patalina jeung karajaan Sindang Kasih jeung Nyi Rambut (Ambet) Kasih, da eta mah ayana ge di Beber Cirebon. Tapi, naha dina babad Sumedanglarang Sindangkasih dibikeun jang “panorog” ka Cirebon? (Heup, dina babad teh, naha enya ngaran wilayahna disebutna Sindangkasih? Lain Majalengka?). Tah, Lutung Kasarung Arya Kamandaka, sarua dunung, beda caritra, ari kitu teh!

Sok lah disusud sing ka puguh.

Balik deui ka sindang = sedhang (Ki Gedeng Sindang Kasih = Ki Gedheng Sedhang Kasih). Tah deukeut ka basa Jawa, nya. Sindang = sedhang =  sendhang. Pas, lah, ari kitu mah. Nu disebut sindang ku urang Sunda teh sarua jeung se(n)dhang ku urang Jawa. Di Cirebon dua-dua istilah dipake, kadang kala sindang (milu letah Sunda), sok osok sedhang jeung sendang (milu letah Jawa). Aya desa Sendang di deukeut Sumber, ibukota Cirebon. Teuing aya sendangan ta henteu.

Ari Sindangkasih, Beber (Cirebon Selatan) padeukeut jeung Sindanghayu (Sindang ayu). Tah eta ge perlu disusud, aya sendangan (nu “bersejarah”) ta henteu. Aya kamungkinan Sindang (Sedhang) Kasih-na Ki Gedeng Sedhang (Sindang) Kasih teh di Beber, lain di Majalengka, nempo ka geografisna nu deukeut ka Cirebon harita.

Terus, ah, panasaran! Sindang, sendang, sedhang . . . sedong. Naon ari sedong? Pan deukeut Sindangkasih Beber teh aya Setu (situ) Sedong. Ari sedong teh kedung mun ceuk Jawa cirebonan mah, lain? Bagian leuwi nu asup (ngaguha) jeung lumayan jero.

Tah, pan sendang teh mun lain di leuwi, nya sok mangrupa gorowak na cadas, biasana aya tangkal gede nu nyimpen (nahan) cai mun usum ngijih, ngaluarkeun cinyusu mun keur halodo. Jadi, sindang, sendang, sedhang, sed(h)ong) teh mirip-mirip keneh nya.

Tah rada kaakal ayeuna mah mun di Banjar aya “sindang langit” teh. Enya pan eta teh “sosodong” hateup nu nutupan tepas imah. Jadi, sindang = sosodong. Lalangit gowah kedung di leuwi atawa sodong atawa sendang, atawa sindang, sarua rupana, nya, jiga (mangrupa) sosodong, nutupan asal usul kurucuk, kurutug, karacak, burialna cai.

Tah ieu contona Sendang Bulus Jimbung nu sohor ku kuya (bulus) belangna, di Klaten. Nu hayang sugih bisa menta ka dinya. Saratna? Daek awak barelang kawas kuya bulusna. Kuyana geus paeh, hiji. Tuh geura tingali, tangkalna geus ratusan, boa rebuan taun, jelema ge jeung akar teh rek sarua gedena. Katingal aya jalmi dina akar nuju nengo-nengo wae ngimeutan kuya. Dimana maneh teh Kuya??

Bade ka Sendang Jimbung? Mangga ke dianteur. Pan pun bojo (enya si embi) mah asli ti turunan dusun Sendang, wetaneun (tonggoheun) Sendang Jimbung ieu. Jadi, aya deui sendang saliannna sendang Jimbung ieu teh. Dusunna ge katelah dusun Sendang. Jimbung mah tetep Jimbung.

Atuh tepangkeun, nun. Ingsun teh putu mantu Eyang Sayid Habib, Sendang, Krakitan, Bayat, Klaten. Sumuhun, anu ngababakan sareng ngadegkeun bale nyungcung sareng mulasara waruga sareng jamaahna di dinya, awal-awal tahun 1900-an.

sendang bulus jimbung

Cag lah ihwal sindang sendang teh. Wallahu a’lam.

5 thoughts on “SINDANGKASIH: Sindh-hyang kashi?

 1. Assalamualaikum? wilujeng Wengi Pak?🙂
  Bade tumaros pak, janten silsilahna “sindang kasih” teh teu acan kapendak aslina nya pak?
  haturnuhun..
  abdi mah raos pisan maos artikel-artikel bapak..:)

  • Wa ‘alaykum salam wr. wb.
   Nyeta can keneh wae kapendak. Da teu aya titinggalana (situs) pisan, apan. Mukaan internet ge, ku basa asing sugan aya di mana tah raratanana, sugan di walanda, da teu aya keneh wae. Teu kacarita aya karajaan Sindangkasih-Majalengka. Mun aya oge sok kitu wae ngaran daerah ayeuna diperenah-perenahkeun. Sindangkasih diakukeun Majalengka. “Urang Sindangkasih” diakukeun “urang Majalengka.” Bari masih cenah ceuk dongeng.

  • Sami-sami. Mung ulah seratan nu ieu wae nu diaos. Nu peryogi mah eta Sindangkasih Majalengka teh tadina naha leres karajaan nu diratuan ku Ambet kasih? Sareng saentosna Sindangkasih sirna (ngaleungit), teras janten karajaan Majalengka. Naha leres? Mustahil, pan!!! Da teu aya karajaan Majalengka iwal ti nami lian ti Majapahit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s