CIRUMPUT HAURDUNI: Urang benerkeun!

Tatang M. Amirin, 22 Maret 2010

Aya walungan meulah desa Maja beulah wetan, sok diaranan Cigede. Keur leutik sok dilemeskeun tah ngaran walungan teh, jadi Ciageung. Hihihi, sok saralah kaprah nya ari urang padesaan teh. Ketah, teu di desa teu di kota, barang-barang naon wae oge sok dilemeskeun. Jatiwangi jadi Jatoswangi, Majalengka jadi Maoslengka. Maja jadi Maos, atuh nya?! Heuheu, jadi  “maca buah maja.” Walungan anu kasebut di luhur teh katelahna Cirumput.

Teu kapanggih ku basa eta ngaran walungan teh. Naha nya ari “ci”-na Sunda, tapi ari “rumput”-na Indonesia? Kuduna mah meureun Cijukut, nya, mun enya ge nyokot tina ku loba jukut di eta walungan teh.

Sanggeus “wanoh” ka basa Jawa, karek rada kapikir, eta teh nu bener lain Cirumput, tapi Cirungkut. Ngan ku sabab kecap “rungkut” teu pati akrab kana ceuli Sunda, masih akrab keneh kecap “rumput,” jadi weh kasebutna teh Cirumput.

“Rungkut” teh basa Jawa nu hartina “hieum” atawa “buni.” Enya meureun eta walungan teh buni pisan ku jujukutan jeung tatangkalan laleutik nu daunna ngemploh (“rungkut”)  ngahieuman walungan. Jadi weh walungan teh kabunian ku ngemplohna dangdaunan.

Aslina ngaran eta walungan teh Cibuni. Pek geura ilikan na dam deukeut Haurduni, katulis aranna teh Cibuni. Meureun ku sabab aya urangJawa nu ngababakan di Maja Kaler (Blok Jumaah–osok keneh disebut Babakan, pondokna tina Babakan Jawa), eta walungan teh dilandih jadi (kuduna) Kali Rungkut, tapi ukur bunina nu dilandih; Jadi weh Cirungkut.

Tah deukeut walungan eta, di Maja Kaler memeh Banjaran, aya desa (cantilan desa Maja), nu disebut Haurduni. Ngaran ieu ge jigana salah ucap. Nu asup akal kabasaan mah, teuing mun aya basa Sunda baheula nu memang unina “duni,” kuduna teh “buni.”  Jadi, Haurbuni, lain Haurduni. Tangtu meureun satadina ku sabab loba tangkal awi haur nu kerep, jadi buni weh ku  haur tah eta wewengkon teh. Jiga Haurseah, ku sabab loba tangkal awi haur, tuluy daun awi haur teh sering pisan katebak angin, pagilinggisik ngaluarkeun sora nu seah, rame pisan.

Advertisements

2 thoughts on “CIRUMPUT HAURDUNI: Urang benerkeun!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s