NGALACAK GELAR RAJA TALAGA

Tatang M. Amirin; 10 Oktober 2010

Ceuk kolot baheula, di wilayah Maja (kota Maja) ayeuna teh baheulana aya sababaraha urang Dalem, nya ayeuna teh  jadi dipake ngaran jalan. Sainget kuring, para Dalem teh nu kahiji Dalem Lumaju (Ceuk sajarah Talaga, lengkepna teh Dalem Lumaju Agung). Dua, Dalem Rancucuk (Ceuk carita Talaga, Dalem Cucuk). Tilu, Dalem Kulanata. Masih aya keneh nu lain Dalem, disebutna teh Mangkubumi. Eta teh ngaran pasir wetaneun Ciawi, kiduleun Paniis.

Ngaran Mangkubumi teh lain aran sabenerna. Aya nu nulis (eta civitas akademika SMUNDAKA), Mangkubumi teh ngaran aslina Raden Barzah Mangun Nagara. Naha dibere gelar atawa jujuluk Mangkubumi, duka, da diider ka sakumna internet teh weleh can kapendak. Tah, eta SMUNDAKA meunang ti mana? Ari Mangun Nagara mah aya kasebut na sajarah Talaga, bari riweuh paciweuh teu puguh maneuh, da anak saha-sahana teh masih patingsuliwer, teu puguh rangrang catangna.

Aya kabiasaan para raja teh sok dipaparinan jujuluk atawa gelar, boh resmi boh teu resmi. Gelar Prabu Siliwangi teh gelar teu resmi. Sri Baduga Maharaja eta gelar resmi.

Jujuluk teh biasana dipasihkeun ka raja atawa pangeran:

(1) Mangsa diangkat jadi raja. Contona Bandoro Raden Mas (BRM) Herjuno Darpito dipasihan gelar  Sri Sultan Hamengku Buwowo X waktos diistrenan janten Sultan Jogja, ku margi neraskeun “kasultanan” nu tos aya. Di Talaga nu jiga kieu teh aya, nyaeta Prabu Darmasuci I jeung Prabu Darmasuci II. Ngan di Talaga mah teu nuluy. Teuing naon sababna. Aya oge nu nganggo jujuluk atawa gelar “karatuan/kaprabuan” nu diagung-agungkeun. Contona Sri Baduga Maharaja, Senapati ing Alaga, Sayidin Panatagama. Di Talaga nu jiga kieu teh aya kamungkinan–can pasti pisan: (1) Prabu Talaga Manggung, (2) Dalem Lumaju Agung. Nu can pasti pisan teh eta “jujuluk” nuduhkeun naon? Ke dibahas di handap.

(2) Mangsa tos maot, utamana ku sabab dikurebkeun atanapi tilar di salah sahiji wewengkon, contona Sri Susuhunan Adi Prabu Hanyakrawati Senapati-ing-Ngalaga Mataram. Gelar eta teh gelar “kaprabuan.” Anjeunna lahir di Kotagede (?), maotna di Krapyak taun 1613. Ku sabab tilar dunya di Krapyak  sering disebat nganggo gelar anumerta Panembahan Seda ing Krapyak, sok disingget Panembahan Seda Krapyak, nu hartina “Sesembahan anu wafat di Krapyak”. Di Talaga masih jadi tanda tanya, aya henteu nu jiga kitu teh. Masih talungtikeuneun.

(3) Nurutkeun nagarana atawa asal-usul kadaerahan nu aya “makna kasajarahan,” contona Ki Gedeng Sumedang (Ki Gede ing Sumedang) alias Nu Agung ti Sumedang, nyaeta jujuluk kanggo Pangeran Santri nu janten raja Sumedang Larang, Ki Ageng Sela (Selo) atanapi  Ki Ageng Ngabdurahman Selo dipasihkeun ka  Bagus Sogom ku sabab “nyenyepina” teh di desa Sela (Selo), oge nami-nami para wali (Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Giri jeung lian-lianna). Tah palebah dieu di Talaga loba. Contona Bagawan Gunung Picung (Gunung Bitung?), Bagawan Garasiang, Sunan Parung, Ratu Parung, Sunan Parunggangsa, Sunan Cihaur, Sunan Gunung Bungbulang,  Sunan Cengal,  Sunan Jero Kaso, Sunan Ciburang, Sunan Tegalcau. Ke dibahas deui di handap.

(4) Jujuluk nu sacara khusus dipasihkeun pakait sareng hiji peristiwa (kajadian). Contona Prabu Siliwangi nu dianggap “sisilih” (nu ngagantian) Prabu Wangi (jujuluk deui bae, dipasihkeun “anumerta”Ka Prabu Linggabuana ku margi “wangi” namina saparantos “toh jiwa belapati” keur nagara jeung bangsa mangsa Perang Bubat).  Di Talaga teu acan kacukcruk saha.

Yu urang coba talungtik jujuluk raja-raja (kaasup para dalem sareng sunan) di Talaga.

Batara Gunung Bitung

Aya nu nulis Batara Gunung Picung. Nami aslina Raden Sudhayasa (hartina nu masyhur tanpa cela) putrana Suryadewata (diharpekun kawas Dewa Surya). Batara Gunung Bitung teh  geus pasti hiji “batara” nu “padepokanana” di Gunung Bitung (Gunung Picung?). Dina “sajarah” Panjalu disebutna teh Gunung Bitung, Dina tulisan Ali Sastramijaya oge Gunung Bitung. Ti sababaraha tulisan nu pakait, “incuna” Batara Gunung Picung (Raden Panglurah)  ge tatapa di urut tatapa eyang-buyutna teh di Gunung Bitung. Jadi, kuduna jujulukna teh Batara Gunung Bitung, lain Batara Gunung Picung.

Batara teh bisa ukur gawe ngurus agama, bisa oge bari sakalian ngurus nagara. Jigana Batara Gunung Bitung mah malulu ngurus agama. Tegesna ti Galuh teh ngahaja ka Gunung Bitung nyiarkeun jeung ngadegkeun padepokan (ceuk sakaol Hindu, ceuk sakaol Budha). Ramana, Suryadewata, pasti masih Hindu. Tapi, aya deui tulisan nu nyebut Batara Gunung Bitung teh Prabu Ciptapermana II. Jadi, tangtu raja. Atawa eta sesebutan padu nyebutkeun wae (?)

Gunung Bitung teh ayana di daerah Wangkelang, Cikijing ayeuna. Tah, ke heula, urang eureun sakeudeung. Wangkelang teh aya kamungkinan tina kecap “wana + kalang.” Wana teh hartina leuwueung, ari kalang salah sahiji hartina teh “kurilingan cahaya, cahaya nguriling.” Jadi, wanakalang teh hartina leuweung nu (kungsi) aya cahaya buleud nguriling. Ieu teh  dikaitkeun jeung “babad Panjalu” nu salah sahijina unina kieu:

punika babad panjalu

kang tedak saking gunung bitung/turuning cahaya saking sawarga/tumiba ing gunung bitung/den tanggapi dening batara sanga ora kena/mangka nuli nerus bumi ping pitu/nuli den tanggapi dening batara nagaraja/mangka nuli kena/cahaya punika dadi an tiga warna/mangka nuli den angremi/nuli megar dadi tiyang tiga/mangka nuli nerus bumi/kersane ajeng medal ing pameungpeuk/nanging boten sida medal margi kapepetan kalipan sela/nuli malebet angling malih/nuli sida medal ing marongpong/nuli amiraos tiyang titiga waho/pareng sasampene nuli ngalebet dateng/leng malih sareng pamedale andumparan/wawadahe medal ing cipanjalu/kekasihe sang ratu permanadewi/puputihe medal ing talaga/kekasihe ratu ponggang sangrumanghiang/kukuninge medal ing kuningan/kekasihe bleg nambleg raja gulingan.

[Sakadar inti eusina: Aya cahaya tumurun ti sawarga di Gunung Bitung. Ditewak ku salapan urang Batara teh teu katewak. Nya terus mubus ka bumi lapis tujuh. Ditewak weh ku Batara Nagaraja (Rajanaga). Cahaya teh “tilu warna” [jigana kuduna katulis “(an)dadi tigan warna” –jadi mangrupa endog].  Terus diangreman. Megar jadi tilu jelema. Niat nerus (nembus) bumi. Hayangna mah kaluar di Pameungpeuk. Tapi teu bisa da kahalangan ku babatuan. Nyelesep deui, terus jadi kaluar di Marongpong (Malongpong? Malangbong?). Tapi kemudian ketiganya masuk ke dalam lubang lagi. Kemudian keluarnya berpencar. Kulit telur jatuh di Panjalu. Menjadi  Sang Ratu Permanadewi. Putih telurnya jatuh di Talaga, menjadi  Ratu Ponggang Sangrumanghiyang. Kuning telurnya jatuh di Talaga, menjadi Bleg Nambleg Raja Gulingan.

Bisa oge wangkelang teh tina kecap “wana + kalwang” (“kalwang” = kalong; leuweung kalong). Leuweung nu loba kalongan. Leuweung tempat kalong mareuting.

Batara Gunung Bitung ceuk sakaol apuputra: (1) Sunan Cungkilak, (2) Sunan Benda, (3) Sunan Gombang, (4) Ratu Ponggang Sangromahiyang [na Babad Panjalu di luhur disebut Ratu Ponggang Sangrumanghiyang], (5) Prabu Darmasuci I.

Sunan Cungkilak, Benda, jeung Gombang pasti jadi “susuhunan” (disusuhun, disembah, dipupunjung, ku balarea) di Cungkilak, Benda, jeung Gombang. Lain ngaran aslina, pasti ngaran nurutkeun “padumukanana.” Tah di palebah mana eta wewengkon teh? Deukeut ka Campaga? (Campaga teh hartina campaka; kembang campaka).  Jeung deui, kumaha hubungan eta wewengkon teh jeung Batara Gunung Bitung? Naha Batara Gunung Bitung jadi “raja”? Gelar “sunan” pasti teu aya pakaitna jeung gelar “batara,” tapi jeung gelar pamarentahan “karajaan” atawa bagianana.

Sunan Benda

Heup, tah, na 15 Oktober 2010 kapanggih tah salah sahiji “aran” ti antara cungkilak, benda, jeung gombang teh. Ari benda teh ngaran tatangkalan. Paingan atuh di Jogja, kuloneun jembatan layang Janti, asup ka Kabupaten Bantul, tapi sisi kota Jogja, kidulan Ambarukmo Plaza atawa Amplaz, aya dusun (kampung) nu disebut Karangbendha (baca: Karangbendo). Karang teh lahan tempat tatanen, biasana lain sawah, jadi kebon tapi di jero atawa di sisi kampung. Lain pakarangan imah, ieu mah, oge lain “batu karang.” Tah meureun baheulana di eta “karang” teh loba tangkal bendha (bendo). Naon atuh ari “benda” atawa “bendha” teh? Heuheuy, horeng na basa Sunda ayeuna mah disebutna teh teureup. Terang teureup? Tah kawas kieu, yeuh!

Kelewih? Enya jinis kelewih (basa Sunda baheula “kulur,” basa Jawa baheula “timbul”). Tah ieu ecesna katerangan ngeunaan si “benda” alias “teureup” teh (ti Wikipedia).

Benda, tekalong, atau terap adalah sejenis pohon buah yang masih satu marga dengan nangka (Artocarpus). Buahnya mirip dengan buah timbul atau kulur (kelewih, klewih, sukun–Pen.), dengan tonjolan-tonjolan serupa duri lunak panjang dan pendek, agak lengket. Nama ilmiahnya Artocarpus elasticus.

Pohon buah ini di Malaysia juga dikenal sebagai tekalong atau terap, namun jangan dikelirukan dengan terap Artocarpus odoratissimus. Benda di wilayah Lampung juga disebut torop, di Jawa Barat dikenal sebagai teureup, dan dalam bahasa Jawa dikenal sebagai bendhå (baca bendo–Pen.].

Buah benda yang telah masak dimakan dalam keadaan segar, bijinya dapat dimakan setelah direbus atau digoreng. Getah benda sering digunakan sebagai perekat (“leugeut”–Pen.) untuk menjerat burung.

Tah, jadi weh Sunan Benda teh pasti padumukanana di wewengkon nu loba tangkal benda atawa teureup. Tah, kira-kira eta di mana? Pek atuh suksruk lembur, saksrak desa, sugan di deukeut-deukeut “Situ Sanghiyang Talaga Mahagung” (keun lah diaranan kitu ku kuring) aya kampung, atawa wewengkon, nu masih loba (leuwih ti dua teh loba alias jama’, lin) tangkal teureupna. Tah nya di dinya baheulana Sunan Benda (Sunan Teureup) linggih.

Sunan Gombang

Gombang teh loba pisan dipake ngaran desa (dusun, kampung). Di Plumbon, Cirebon, aya desa nu ngarana desa Gombang. Di Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, aya desa Gombang. Di Kabupaten Wonogiri, di Gunung Kotak, aya leuweung Gombang. Non atuh ari gombang teh?

Dina basa Indodnesia, gombang teh ngandung dua harti. Kahiji, “tempayan besar, guci besar.” Kadua, “elok, tampan.” Gombang teh aya deui, ieu mah ngaran kayu jati, nyaeta kayu jati nu keur jadi tangkal keneh teh sabagian tangkalna (pasti nu handap) kakeueum ku cai, atawa kaurugan (“tertimbun”) taneuh.

Tah, jadi, Sunan Gombang teh bisa jadi Sunan anu kasep. Ah moal atuh, da ieu mah jujuluk, lain ngaran. Jadi, Sunan Gombang teh “susuhunan” nu linggihna di wewengkon leuweung jati nu kakeueum ku cai (rawa, ranca), atawa di tempat nyieunan “gombang” (pariuk atawa guci gede). Na bahasa sejen tempat nu nu nyarieun “garabah” teh disebut “panjunan.”

Jigana, leuweung jati leuwih pas, nya!? Di mana eta teh. Deukeut situ “Sanghiyang Talaga Mahagung” aya nu loba tangkal jatian? Tah, meureun di dinya. Ke, boa-boa deukeut desa Sagara, Kacamatan Argapura, “handapeun-kalereun” Situ Sanghiyang Talaga Mahagung, da pasti di dinya loba cai ngembeng upluk-aplak (nu matak diaranan Sagara ge).

Sunan Cungkilak

[Punten, can kapaluruh).

Ratu Ponggang Sangrumanghiyang

Ratu Ponggang Sangrumanghiyang jigana ngaran asli, lain jujuluk. Naon eta hartina, can kapanggih anu pas. Ari Prabu Darmasuci, pasti gelar raja, nu matak disebut Prabu. Tah jigana Karajaan Talaga teh mimiti ngadeg nya mangsa Prabu Darmasuci I. Taun sabaraha? Batara Gunung Bitung mah can kasebut jadi raja, tetap masih “bagawan” padepokan “Budha” (naha sesebutanana Batara?). Saha ari ngaran asli Sunan Cungkilak, Benda, jeung Gombang sarta Prabu Darmasuci I?

Ratu/Sunan Parung/Parunggangsa

Loncat heula ka Ratu Parung, Sunan Parung, Sunan Parunggangsa, Sunan Wanaperih.

Parung teh — tos diserat dina tulisan nu sejen — mun ayeuna mah curug. Heup: ceuk sakaol. Aya nu nyerat cenah parung teh walungan nu deet. Aya duei, na Kamus Jawa Kawi Indodnesia maharsi, parung teh jurang. Jadi, Ratu Parung jeung Sunan Parung teh pasti kamungkinana: (1) Ngadeg pamarentahan di “parung”  (deukeut curug; waluingan deet,a tawa jurang); (2) Dikurebkeunanan deukeut ka curug, walungan deet, atawa jurang. Tah, mun curug, curug nu mana? Mun walungan deet, walungan nu mana? Mun jurang jurang nu mana? (Parung nu mana?).

Palebah “curug,” mun “naek” ka luhur ti Sanghiang atawa Walangsuji (Kagok, Banjaran), tangtu ka Curug Apuy, Argalingga. Mun “turun” ka handap ka kidulkeun nya Curug Campaga/Cilutung.

Aya deui nu dijujuluk make “parung” teh, nyaeta Parunggangsa. “Gangsa” teh hartina logam campuran timah jeung waja. Bisa jadi curug (parung) nu warnana campuran antara tambaga (coklat) jeung timah (bodas). Curug (bodas) nu ngucur na batu karang (coklat herang)? Curug Campaga? Campaga, tadina sugan teh tina kecap “cam”-puran tam-“baga.” Horeng campaga teh cempaka, alias “campaka bodas.”

Sunan Corenda

Sunan Parung teh aya nu disebat oge Sunan Corenda. Rada pabaliut, duka jadina nu mana. Eta nu nikah ka putri Sumedang disebatna teh Sunan Corenda.

Ieu tulisan “Andara”

Setelah itu kerajaan dipimpin oleh putrinya yaitu Nyi Mas Ratu Patuakan. Nyi Mas Ratu Patuakan mempunyai suami yaitu Sunan Corenda, putra Sunan Parung, cucu Prabu Siliwangi (Prabu Ratu Dewata).

Tah ieu mah tulisan “Endynews”:

Ratu Sintawati berjodoh dengan Sunan Corenda, raja Talaga putera Ratu Simbar Kencana dari Kusumalaya putera Dewa Niskala. Dengan demikian, ia menjadi cucu menantu penguasa Galuh. Sunan Corenda mempunyai dua permaisuri yakni Mayangsari putri Langlang Buana dari Kuningan dan Sintawati dari Sumedang. Dari Mayangsari Sunan Corenda memperoleh puteri Bernama Ratu Wulansari alias Ratu Parung. Berjodoh dengan Rangga Mantri alias Sunan Parung Gangsa (Pucuk Umum Talaga), putera Munding Surya Ageung. Tokoh ini putera Sribaduga. Sunan Parung Gangsa ditaklukan oleh Cirebon tahun 1530 dan masuk Islam.
Dari Sintawati putri sulung Sunan Guling, Sunan Corenda mempunyai puteri bernama Satyasih, yang kemudian menjadi penguasa Sumedang dengan gelar Ratu Pucuk Umum.

Aya nu nyerat cenah “corenda” teh aslina tina kecap “ci-urug” (curug–cur–jadi cor) nu “endah” (enda)–corenda = curug endah. Curug-curug keneh, nya. Lain walungan deet atawa jurang. Ke laana, lamun ditelek-telek, pan bisa jadi kieu:  Parung teh hiji jurang nu aya cucuruganana. Cucurugan teh nyurug ka walungan deet. Da curug mah sok dareet walunganana, nya! Jadi, cindekna, parung teh cucurugan di jurang nu nyurug ka walungan deet. Jadi, Sunan Parung (Ratu Parung; Sunan Parunggangsa; Sunan Corenda) teh “susuhunan balarea” rahayat Talaga nu linggih di wewengkon nu aya parungan, anu aya cucurugan, cucuruganana nu warna caina bodas enyay jiga timah, dilatartukangan ku cadas warna tambaga coklat beureum gumebyar, endah katingalna. Parunggangsa.

Tah ieu Curug Parunggangsa alias Curug Cilutung nu deukeut Campaga (campaka) teh. Kenging “ngajiplak” ti “tatanggustawan’s blog.”  (Hanjakal kurang bengras). Keun lah ku kuring diaranan “Curug Parunggangsa,” da enya cadasna teh jiga tambaga, caina enyay jiga timah (campuran timah jeung tambaga = gangsa). Kade ulah pahili jeung kuningan, kuningan mah campuran tambaga jeung seng (Zn), sanes timah (sn). Kaede, deuih, sanes “parunggangga,” Gangga teh ngaran walungan di India, tapi kecap “gangga” bisa oge dipake nyebut walungan nu suci atawa disucikeun.

Keur sakadar babandingan, ieu aya curug nu diaranan Curup (air tejun) Gangsa di Lampung.

Curup (air terjun) Gangsa terletak di kaki bukit Dusun Tanjung Raya, kecamatan Kasui. Curup gangsa terletak di Kampung Kotaway 1 kampung Kotaway. Air terjun ini bersumber dari patahan sungai Way Tangkas yang mengalir dari relung-relung punggung bukit punggur meliuk-liuk melalui dusun Tanjung Kurung, Lebak Paniangan, dengan ketinggian +50 meter, diselimuti kabut dan belaian desir angin semilir berterbangan membawa embun yang sejuk menambah suasana semakin alami. Pada saat tengah malam dalam suasana sepi sering terdengar suara gemerincing bagaikan suara seluring Gangsa, konon dari suara inilah nama Curup gangsa oleh masyarakat sekitar menjadi nama objek wisata.

Jika kita hitung dari pusat kota Kabupaten Way Kanan, lokasi objek wisata ini berjarak sekitar 50 km. dari pusat ibukota Kabupaten. Sedangkan curup air terjun lain yaitu: Curup Pinang Indah, Curup Haji, Curup Way Kawat, Curup Way Mencar, Curup Bumi Harjo Munggah Lanang, Curup Cekru Becek, Curup Meong, Curup Bung Batu, Curup Bukit Duduk.
(Pemda Lampung): Pada saat tengah malam dalam suasana sepi sering terdengar suara gemerincing bagaikan suara seluring Gangsa, konon dari suara inilah nama Curup Gangsa oleh masyarakat sekitar menjadi nama objek wisata.
Aran “gangsa” teh salah sahiji gamelan nu mirip jeung gender atawa saron dina gamelan Bali. Di Lampung “gangsa” teh geuning ngaran “suling.” Tah ieu “gangsa Bali” teh.

Sunan Wanaperih

Sunan Wanaperih, kade ulah ditulis wanapeurih. Ieu mah perih teh lain peurih. Basa Jawa “perih,” basa Sunda “peurih.” Perih ieu mah tina kecap prih nu sarua jeung preh. Prih atawa preh teh sabangsa caringin. Hese ngagambarkeunana. Kuring boga bonsai preh (ceuk urang Jogja kitu ngaranna), lain caringin (padahal kuring sok nyebut caringin). Di kampus kuring ge aya tangkal preh, tapi umum disebut beringin wae. Tah ieu di handap conto bonsai preh. Ih, lain nu kuring eta mah, nu batur, nyokot we ti “photobucket.”

Jadi, wanaperih teh wanaprih, wana (leuweung) tangkal prih atawa preh, caringin. Di mana eta teh. Jigana di Kareo. Kareo (karoya, kroya) teh nya caringin deui wae, jiga “nunuk,” nunuk teh jenis caringin atawa waringin. Jadi, Sunan Wanaperih teh bisa jadi: (1) sok tatapa atawa naon bae di Kareo (Wanaprih) ti keur leutik, atawa (2) marentahna teh di Kareo (Wanaprih), atawa (3) dikurebkeunana di Kareo (Wanaprih).

CAG!

Advertisements

One thought on “NGALACAK GELAR RAJA TALAGA

  1. Abah abditeh mendakan sajarah sasakala maja nu aya di makam mbah dalem Suka Hurang, anu ngadirikeun pasantren Dahu Pugur, tah Mbah Dalem Lumaju teh nami aslina Raden Muhammad Ridwan any di pasihan gelar Ku Mbah Salem Sukahurang, sareng nami asli ti Mbah Dalem Cucuk the Raden kiswan atanapi Raden Aria patih anu ahli ngamainkeun sanjata tombak “salah manunggal”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s