CIPADA, PADAHANTEN (padhanten), PAGARAJI (pagrhaaji), GARAWASTU (grhavastu), CIOMAS, CIDOMAS ([ci]dwi-omas)

Tatang M. Amirin; Ed. rev. 14 Februari 2011; 20 Mei 2012

Tulisan ieu teh aya nu kopi paste ka fesbuk, tuluy dibaraca ku na fesbukna, teu langsung ti dieu, aslina. Nu maraca teh lalieueun, panjang teuing, cenah. Menta disingget wae. Nya urang singget wae atuh, lah.

(1) Padahanten

Nyusud asal-usul aran (toponomi) PADAHANTEN teh teuing ku hese. Padahanten teh ngaran desa kiduleun Sukahaji, kalereun Cicalung (hehe, supaya gampang wae nyebutna, da ari arah mataangin nu sabenerna mah rada riweuh).

Padahanten

Nyusudna teh pasti lah ti dua kecap: pada jeung hanten. Rada aneh ngaranna teh, da nu aya oge lain hanten, tapi anten. Aya Gunung Anten di Banten jeung walungan Cianten di Bogor. Aya deui Sagaranten di Sukabumi. Tapi ieu mah jigana bisa tina sagara inten, eh, tapi bisa oge tina sagara anten. Aya deui Kawunganten di Cilacap.

Ihwal anten jeung hanten, balik ka tulisan aksara cacarakan, huruf (aksara) ha teh sok oge dibaca a. Contona, hamangkurat sok dibaca amangkurat; ayu sok ditulis oge hayu (mamayu hayuning bawana; pasirayu–wanahayu). Jadi, hanten jeung anten teh bisa sarua.

Naon atuh ari anten atawa hanten teh? Ceuk “Bausasra basa Jawa” ari anten teh hartina alus, endah (adhi, edhi, di). Jadi Gunung Anten teh gunung nu alus (asri), Cianten teh cai (walungan) nu alus (asri), Sagaranten teh sagara nu alus (asri), Kawunganten teh kawung nu alus [Heup, bisa oge kawung-panganten–kawung dua ngajajar jalu bikang]. Jadi, Padahanten teh pada nu alus (asri). Pan alus teh bisa oge hartina asri (sari), endah, “nice,” kitu, nya?!

Terus, ari pada, naon eta teh?

Tah eta nu rada hese mikiranana. Pada (padha) teh mun basa Jawa mah hartina sarua (cirebonan pada, Jogjaan podho). Nu matak bingung naha CIPADA (walungan nu deukeut jeung Padahanten) teh saaran jeung Cisarua, Puncak, Bogor, kitu?

Tapi, mun dicokot tina bahasa Kawi (Sansekerta), pada teh hartina suku atawa handap. Aya oge pada nu hartina “bagian tina tulisan puisi” (geuning sok aya istilah “sapada” jeung “padalisan”).

Di Srilangka aya gunung nu disebut Sri Pada (gunung tatapakan dewa Siwa; gunung tatapakan Budha). Ku “urang Barat” (ku pangaruh agama Kristen jeung Islam) disebut Adam’s Peak (Punclak Adam), sabab dianggep di dinya Nabi Adam mimiti turun ka dunya. Jadi, sarua wae jeung di dinya teh aya tatapakan (sukuna) Adam keur waktu turun ka dunya.

Jadi CIPADA, ngaran walungan deukeut Padahanten, teh bisa jadi hartina cai (walungan) suku atawa tatapakan. Mun diganti ngaran ku basa Sunda ayeuna teh meureun jadi Cisuku atawa Citapak. Ngan, terus suku atawa tatalapakan suku naon atawa saha?

Tah palebah dieu nu kudu disuksruk disaksrak pisan asal-usulna disebut “pada” teh. Naha aya kapercayaan lawas (buhun) di gunung atawa pasir nu deukeut ka dinya teh dianggap aya urut suku (dewa ta saha) napak? Tangtu ku nempo aya wangun pasir nu kawas tatapakan. Atawa ukur dianggap wae di dinya aya nu napak lemah.

Tah ari anten atawa hanten (Padahanten), saperti geus kacatur di luhur, kapanggih dina Bausasra Jawa, online kamus Kawi, hartina teh alus. Jadi, Padahanten teh–ngan jadi teu nurutkeun tatabahasa Sansekerta nu make hukum M-D (nerangkeun-diterangkeun)– hartina pada nu hanten (suku gunung nu endah atawa asri). Atawa, mun make hukum M-D: kaendahan suku gunung.

Aya deui kecap Kawi nu deukeut ka padahanten teh, nyaeta “padhanten.” Ceuk basa Jawa, padhanten teh “bedhaya” atawa “tanah ngare” (re dina rea). Eh, ditanyakeun ka “kamus” online teh teu dijawab nyugemakeun. Bedhaya teh ngaran tarian karaton Jogja, ari tanah ngare teu aya, cenah.

Kapanggih dina tulisan (artikel) lain, ngare teh hartina “lembah” (Indonesia) atawa tanah nu datar. Tah “pada” teh pan “suku” (suku gunung, nya), jadi weh padhanten teh tanah di suku gunung (bari teu puguh “anten”-na naon–pada suku mah pada). Jadi, padahanten = padhanten = wewengkon nu aya di lengkob (lembah teh lengkob?) suku gunung Careme. Pas di lelengkob suku gunung Careme pisan, apan, nya Padahanten teh?! Kahalangan ku Cisukugunungcareme (Cipada) ka pasir suku gunung Careme teh?

Padhanten teh tanah padataran, mun ceuk urang gunung mah, kitu cenah ceuk urang Jogja teh. Jadi Padahanten teh hartina dataran nu deukeut suku gunung. Tah kitu nu jelasna mah. Kade ulah dicoba-coba dikiratabasa nu teu pararuguh. Ke jadi asalna tina kecap padangaharantem, atuh jadi padahantem, lain padahanten meureun, nya.

Kitu, sugan. Pan kirasutabasa–lain kiratabasa, kira-kira susuganan nyata (bener). Mangga, nyanggakeun ka nu kagungan sasakala atawa asal-usulna, sok sanajan lisan bari ngarang, bahan sawalakeuneun.

(2) Pagaraji

Deukeut ka Padahanten teh aya PAGARAJI, nu sok ditulis oge Pageraji, sabab “hayangna” pagar teh sarua jeung pager. Hihi, euweuh atuh urang Sunda memeh bahasa Indonesia muncul nyebut pager jadi pagar. Pager mah pager, pagar mah pagar (mun aya sebutan pagar, ge).

Pagaraji teh bisa jadi tina basa Sangsekerta pagrha jeung aji. Kecap pagrha jadi pagara. Graha (grha–terus jadi griya di Jawa) hartina teh imah atawa patempatan. Tah pas lebah dieu cocok pisan Pagaraji teh jeung ngaran GARAWASTU. Aslina basa Sangsekerta grhavastu. Grha = imah, vastu [dibaca wastu, jiga deva dibaca dewa] = tempat, lokasi). Jadi, Garawastu teh hartina kompleks perumahan, atawa pakampungan (bisa jadi pakampungan atawa “kompleks perumahan” para pagawe palabuan walungan nu disebut Palabuan sisi Cikeruh Sukahaji.

Pagraha teh hartina paimahan, pamondokan, atawa patempatan. Ari aji (sok oge ditulis haji atawa raji) eta teh hartina nu mulya (raja, ratu jeung sabangsana). Jadi, Pagaraji teh kasusun ti dua kecap: pagrha (pagraha) + aji (raji). Pagraha jadi pagara + aji (haji, raji) = pagara-aji (pagara + haji/raji–pagara-aji — disakontetkeun jadi pagaraji). Tah palebah dinya teu make hukum MD deui, jadi pagrha (pagara–letah Sunda tea) hartina paimahan, patempatan, pakampungan; raji (aji, haji) hartina nu agung (raja, ratu). Tah atuh tinggal nyuksruk teh saha nu diaji-aji (diajenan) di dinya jaman harita nu boga “patempatan paimahan” di eta tempat teh?

Kade deuih, lain tina haji (al-hajj) basa Arab. Ieu mah aji/haji tina basa Sangsekerta. Jadi, lain paimahan para haji (muslim), ieu mah paimahan para punggawa. Jadi, Sukahaji lain suka ka bapa haji (“sorban palid”), tapi suka ka aji/haji (raja, ratu, punggawa).

Mangga deui wae nyanggakeun kanggo ngadu bako!

(3) Ciomas

Sakalian ah, nu deukeut ka dinya: CIOMAS. Ciomas teh tangtu tina kecap CAI atawa CI (walungan) jeung OMAS (basa Sunda buhun nu hartina opat ratus). Aya nu nyebut ti CIO (ngaran Cina) jeung MAS (sumur emas). Cio jeung emas (cio-emas), atawa cai jeung emas (ci-emas), asa tina bahasa (jeung otak) rada teu paruguh mun jadi ciomas. Tampomas ge da lain tina tampa+emas (nampanan emas), tapi tina tompo omas. Duka tompo teh naon.

Pasti cai opat ratus (omas) nu bener. Ngan naon nu opat ratus teh? Mangga deui wae. Kecap “ci” mah eta mah kabiasaan urang Sunda, teu kudu dipalire. Jadi, ulah neangan cai (walungan, susukan, sumur) nu jumlahna opat ratus. Aya nu opat ratusan, “loba” maksudna mah.  Apan CICALUNG ge aslina tina KICALUNG atawa KIKACALUNG (ngaran tatangkalan), tempat nu loba tangkal kicalung atawa kikacalungna.

Komo eta CIDOMAS “kuloneun Cihaur, nya? Pan tina cai + domas (domas =  dwi-omas = dua kali omas = dalapan ratus). Naon nu dalapan ratus teh. Nyebutkeun nu loba, kitu? Jiga urang Jawa nyebutkeun nu loba teh jadi “sewu” (Curug Sewu-Tawangmangu, Candi Sewu-Prambanan, Lawang Sewu-Semarang). Da teu sarebu saenyana mah. Kaasup “nyuwun sewu” (nyuwun sewu apunten–punten ceuk Sunda mah).

Jadi, Ciomas jeung Cidomas teh aha ku sabab walunganana loba (loba walungan di dinya), nu matak diaranan kitu teh? Teu ah, da ci teh teu kudu mamawa nanaon. Cicalung ge da lain pedah aya cai jeung tangkal kicalung (kikacalung). Pedah loba tangkal kicalung atawa kikacalung tea wae.  Cieurih ge pedah ku loba tangkal eurih beulah dinya teh. Mun Cikedung, tah eta mah da aya leuwi nu aya kedungan (ceuk urang Cirebon alias Babakan Jawa Maja Kaler), mun ceuk urang Maja mah meureun sesedong. Jadi Cikedung sarue jeung Cisedong.

Eh, sugan aya sasakala putri omas jeung putri domas, jiga sasakala (dongeng) layang salaka domas (layang = basa Jawa/Kawi: surat; salaka = sangsekerta: perak, domas = dalapan ratus). Dalapan ratus (loba pisan leuwih loba tinimbang omas) lambaran kertas nu dijieun tina perak (alias bodas ngeplak) nu aya tulisanana (jiga lontar, atawa ‘taurat” Musa).

Cag. Ke sugan aya nu milu ngeusian.

Tah pan aya nu milu ulubiungm, urang Paniis. Mangga diaos. Aya nami penyebar agama Islam nu dikurebkeun di Mangkubumi, cenah namina Syekh Barzakh.

Ke, heula. Ari paniis, naon sababna diaranan Paniis, lain Paniisan? Lain Maniis, deuih. Na peta Walanda  di dinya teh aya aran desa “Liniki” deukeut Boeli Soek (Heubeulisuk), kiduleun Tjitjaloeng, lain Paniis. Paniis mah teu aya. Tapi kasebut-sebut Paniis ge kungsi dibor diteangan minyak bumina. Dina peta sejenna lain Liniki nu kasebut tapi Cileungsi (deukeut Gunung Bongkok, nya). Ku sabab sok kalongsoran gunung, parindah (ka Sukamluya?)/

Peta Daerah Madja

Advertisements

12 thoughts on “CIPADA, PADAHANTEN (padhanten), PAGARAJI (pagrhaaji), GARAWASTU (grhavastu), CIOMAS, CIDOMAS ([ci]dwi-omas)

  • Sanes sajarah ieu mah, ngira-ngira asal-usul ngaran pilemburan, disebatna toponomi. Sajarahna mah bagian urang Padahanten jeung Ciomas, keun sina nalungtik sorangan: Saha nu ngamiitina ngalembur di dinya. Naha enya ngara Ciomas teh ti babah-babah. Ah, piraku. Da “ci mah ukur kekecapan kabiasaan urang Sunda, kabeh make “ci.” Ngan Cimaja teu aya, nya! Jadi Ciomas teh pasti tina kecap “omas” (salah sahiji hartina teh opat ratus. Ari “domas” mah “dwi omas,” dua kali opat ratus. Naon atuh nu opat ratus di Ciomas teh? Pek “ulak-ilik” atuh urang Ciomas teh, teangan.

 1. Pak Tatang, salam kenal? abdi asli urang Paniis, dupi Bapak kawitna ti desa mana, dupi makam karuhun di mangkubumi, eta namina Syeh Barjah, dupi kawitna mah teu terang, saurna mah salahsawios ulama nu nyebarkeun agama Islam

  • Baheula keur leutik kungsi “piknik” SD, marasak di dinya, di Mangkubumi. Pan aya makam nya didinya teh. Ngan teu kungi kadongengkeun ku pa Guru teh, eta makam saha, jeung naha dingaranan Mangkubumi. Ari ka Paniis mindeng, da boga kebon awi tukangeun bale desa, nu handapeunana aya balong ngencrang pisan caina teh. Ih, lain nu kulawarga Bapa eta balong mah. Nu Pa Guru Sastra ta Warta, tos hilap deui tah. Tah ti kebon eta teh baheula sok manggulan awi ari rek nyieun talang pancuran balong. Sok tah talungtik ari pituin urang Paniis mah, urang mana Bapa teh. Hehehe… Bari talungtik, ari Liniki (Linihi?)teh di mana? Na peta aya ngaran Liniki, tapi Paniis teu aya, ayana nya kiduleun Cicalung na peta Walanda teh. Ari peuntaseun Cipada, wetaneunana aya makam, nya. Sok jiarah ka dinya keur leutik teh. Duka makam saha-sahana mah. Saha sok nu kasebut sesepuh di dinya, geura. Jadi pasti Bapa teh aya sasaderekan di dinya.

 2. Assalamualaikum
  Pa Tatang wilujeng tepang, asa munel eusi blog teh utamina ngenaan sajarah Majalengka. Komo ieu nu nyeratna turunan Dalem Lumaju Agung. Upami teu lepatmah aya deui dalem di Maja teh, nya eta Dalem Cucuk, mung asa teu acan kasabit-sabit.
  Ngenaan asal-usul Desa Ciomas, kaleresan abdi lahir di Ciomas., carita nu sumebar mah teu sapertos nu di sebatkeun ku Bapa dina ieu tulisan. Numutkeun abdi, uraian Bapa mah langkung caket ka kirata tea. Saurna, nami Ciomas teh patali sareng ayana Buyut Bunut, Buyut Buntu sareng Sirah Dayeuh. Radi panjang panginten upami dibahas di dieu, insya Allah hiji waktos hoyong diserat dina blog abdi ngarah tiasa diapresiasi kunu sanes.

  • Sumuhun aya eta nu nyerat ceuk sepuh ciomas teh ti ngaran babah Ci jeung sumur emas (omas). Kirata deui bae eta teh jigana! Mun ceuk basa (nu bener),omas teh hartina opat ratus. Ngan naon nu opat ratus teh? Tah eta nu kudu disaliksik secara ilmiah, ulah nganggo kirata wungkul! Hehehe. Mangga diantos carios nu panjang lebarna. Dalem Cucuk osok disebat baheula keur Bapa alit keneh Dalem Rancucuk. Can kaulik raratanana. Hlap deui deuih dianggo nganamian jalan nu mana di Maja.

 3. assalamualaikum,. sakedik nriring ngabala nambihkeun asal usul sejarah desa ciomas..
  dikutip tina buku sejarah desa ciomas titinggal kolot kapungkur.

  ASAL TANAH PILEUWEUNGAN

  Kaayaan tanah pileweungan geledegan,poek ku kakayon tangkal kai galalede ngarandeuak jaranggotan,rembet ku aareuyan jeung haur cucuk bala ka areuy areuyuyan, bubuahan leuweung manuk Jeung sastoan oge masih aya.
  Kabeneran ker pataunan katiga panjang, tugerat keur hese cai. Dimangsa harita teu kanyahoan daratang jolna timana, tilu jalema amprok di hiji tempat,jauh di jug jug anggang di teangan, masing masing keur nareangan cai. Teu silih tanya atawa henteu, ngan anggesna baradami hayu urang nyien sumur bae cenah.
  Bral tillu jalma arindit neangan pisumureun. Neangan kaditu kadiyeu datang ka WALUNGAN SAAT. deker patingkaroreh sabisa bisa, ku aca aya sakadang pacu. Gancang na carios JLEG JADI SUMUR kabeneran jalan ngaleut di perjalanan, aya nu gogorwokan.
  Hey kisilah dagoan kaula aya bubutuh,nu tiluan ngaradeug ereun leumpangnabari nanya ek aya naon LUR? Cenah, Duh kaula rek menta tulung haying nginum sugan manggihan dimana cai. nya saha aran anjeun geus kumawani nyelukan kami tiluan? nu di tanya manehna ngajawab:
  Anu katelah mah kami teh aran AKI CIO cenah nya ari jelas mah ku kami tiluan rek di jajap mengpeung dekeut, didieu cenah.
  Cag tendeun dihandeleum sieum, keur sampeureun menta alaeun:

  DATANG JALMA NU NGALALANA

  Dongkap nu ngalalana istri tilu pameget hiji gandekna:
  1. Jenengan; NYIMAS PANGERAN CIPTARASA. Nu kadua; NYIMAS INTEN SARI. Nu katilu; NYIMAS MALAYANG SARI. Ka opat pameget gandekna nyaeta SEMAR.
  Nungaleut jalmi opatan, Nu kahiji sasauran, ke lanan ayi yeu aceuk ngalangkunng kalebah dieu asa pibetaheun aya sumur sagala,urang rereuh heula ngadon ngaso cenah, nu tiluan saur manuk ngawaler MANGGA ABDI NGIRINGAN NUN.
  Teras sadaya jalmi opatan laliren heula ngasoan handapeun tatangkalan anu iuh, bari tungguh tanggah naon wae tatangkalan nu laluhur katingali.

  CINCIN EMAS MURAG KA SUMUR

  Jalmi nuju ngarasoan opatan, nu kahiji sasauran deui,aceuk mah yeu kesang parantos tuus, urang aribak heula yu mengpeung aya sumur caina ngagenclang herang kabita aceuk mah.
  Nusanesna ngawaler mangga cenah,teras aribak sasukana,parantos salse ibakna,bade beberes anggoan kaligane CEMPLUNG CINCIN EMASNA MURAG KA SUMUR BRAY CAI SUMUR SALIN RUPA, MARAKBAK SERAB SIGA CAI MAS.
  ‘Nu opatan nuju manggih kakaget, kaget aya nu datang, keur naraon aranjeun aya di darieu bari ngahuleng jiga aya nu dipikiran? Ku anu opatan di waler bari di taros. Saenyana kami manggih kaajaiban, kami tas marandi di ieu sumur CINCIN EMAS kami murag ka sumur, cincin ngalelep aya cai sumur salin rupa jadi cai marakbak jiga cai mas, kami keur mikiran kaajaiban iyeu, alus jawab nu karek datang. Nu opatan malik nanya, nya saha salira jenengan jeung anu timana?
  Tamu ngawalon, kula anu katelah EMBAH EYANG RADEN BRAHMA ANU SAKTI TERAH SILIWANGI, bisa mancala putra mancala putri,kabita tutulunng kanu keur boga kasusah, sabab hayang kaayaan incu putu hirupna kaayaan AMAN ULAH REK AYA NU TEU DIHAREPKEUN.. Pangcicingan KAULA aya di kaler, CIBUNTU ngarana, sabab aya cai NGOCOR leungit teu aya paparatanana.

  JALMA NU TAS NYIEN SUMUR DARATANG DEI

  Nu tiluan daratang nganteur BAPA CIO rek ngala cai, datang kanu dituju nyampak ngariung aya jalma limaan, manehna kacida kagetna teras naros kanu ngariung, punten aya naon kumpul didiyeu kaula opatan ngaraos hookeun, margi tadi mah kaula keur nyien sumur teu aya saha saha, nu ditaros ngawalon, ku cerdas capetang pinter nyarita, jiga lain jalma samanea anu kiye pokna, kami nu tilu istri kaopat gendek keur ngalalana, ngalangkung ka palebah diyeu haying rereuh ku ayana sumur cai na herang, hampura kaula sarerea tas ngaradon marandi, ngan kami rek salin CIN CIN EMAS KAMI MURAG KA SUMUR. Barang cempulng murag CAI SUMUR JIGA CAI EMAS. Kaula teh ngarasa bagja dina waktu iyeu. Ngucap sukur dzat anu maha suci.
  Kaula tiluan istri kaopat gendek ges bisa ngaradon mandi sumur nu meunang nyieun aranjeun didiyeu, kalayan kaula geus nunda CICIREN manawi aya mangpaat na KEUR INCU PUTU ARANJEUN JAGA.
  Sambat bae kula 1. NYIMAS PANGERAN CIPTA RASA. 2. NYI MAS INTEN SARI, 3. NYIMAS MALAYANG SARI. Bisi incu putu aya kasusah oge hayang naon bae balakakeun ka kaula. KAULA BARIS MANGREKESKEUN KANU KAWASA.
  BUYUT CIBUNTU NYAMBUNG CUMARITA ;
  Kaula oge sakantenan cumarita, SAMBAT EMBAH EYANG RADEN BRAHMA NU TEMPATNA DI CIBUNTU, hayang ngamankeun silih hampuraan, bisi aya anu meunang karerepet sagala rupa urusan jeung saha bae, SUPAYA BUNTU PERKARANA KU EYANG REK DIPANG REKESKEUN.
  Lajeng NYIMAS PANGERAN CIPTA RASA sasauran deui, kaula hayng nunda keur ciri aran desa, mengpeung urang ngariung bermusawarah.nu ngariung ngawaler sareng manuk,aduh leres psan nun.

  ARANA DESA CIOMAS

  Saur nu mingpin carita, anjeuna mere kaputusan; Iyeu nudi tempatanngariung ku urang tur aya sumurna SIRAH DAYEUH JEUNG CIBUNTU.
  Keur desana urang nyandak istilah tina kajadian, jiga emas, kumaha satuju? C I E M A S sae nu satuju, parantos kitu anu tiluan nu ngadamel sumur na nyusul.sapamendak abdi lebet aya di daerah iyeu, nembe mendak jalmi aran BAPA C I O. Kumaha upami di jantenkeun bae D E S A C I O M A S.
  Usulan nu nyien sumur di satuju ku sadayana. Geus nyarien hiji kaputusan SIRAH DAYEUH & CIBUNTU, DESA CIOMAS.
  Istri nu tiluan pamitan bari nunda saurang gandekna pokna, AKI RD SEMAR mah wayahna di kantun ku kaula tiluan didieu tungguan jeung PULASARAN HADE HADE TALAPAKAN KAULA, sabab kaula geus datang kanu mangsana rek ngajugjug SINDANG JAWA CIREBON GIRANG. Anjeun sing iklas mulasara KA JURU KUNCIAN DIDIYEU turun tumurun. Layanan jaganing geto anu daratang kadiyeu, incu putu aya kahayang naon bae. SAMBAT BAE KAULA TILUAN TIDIYEU, ke KU KAULA MANGREKESKEUN KANU KAWASA. Hayang di IJABAH SAPAMENTANA GINULURAN.
  AKI RADEN SEMAR Anjeuna ngawalon hatur, sumangga kaulanun jisim abdi seja tumut ngalaksanakeun sadaya nu di tugaskeun ku salira panjene ngan kaulanun, kalayan ngahaturkrun wilujeng angkat sadayana, oge sim abdi nudikantun, pamugi aya dina kasalamet berkah salamet sapapaosna.
  Saparantos istri tiluan arangkat kantun genep jalmi. 1. EMBAH EYANG RADEN BRAHMA KULA SEBUT BAE BUYUT BUNTU. kaula rek tumetep di temat kaula.
  Nu opatan oge pamitan bari talatah kanu meunang Tugas JURUKUNCI, kami nu aya di DESA CIOMAS, nu aya kapungkur Di juru kebon gaduhna BAPA KOLOT KETIB BASIRUDIN turunan ka AKI NONENG Bapa Emed sakulawarga. CUGANTANG, CIMUNCANG, DANGDEUR PASANG, DANGDEUR PUGUR
  Saparantos nampi amanat ti sadayana, AKI RADEN SEMAR (JURUKUNCI) tumetep didinya nyaung nyaung hirup nyalira. Bari taat ngalaksanakeun amanat ti sadayana,bari mulasara di hade hade saday patempatan kumaha pipanteseunana.

  BUYUT BUNTU SIRAH DAYEUH DESA CIOMAS
  JADI PAMUNJUNGAN PANYEKARAN

  Ganti windu ganti taun masarakatna tambah loba,maranehna boga kapercayaan dimana rek guar bumi guna tani, rek ngumpulkeun Pakaya papanenan,rek bogapaniaan hajatan gusaran nyunatan ngawinkeun sanes sanesna maranehna NGARADON HEULA NYEKAR jalma nu baroga kahayang naon bae. lami lami urang luar desage darongkap.
  Lami lami JURUKUNCINA MAOT? di teraskeun ku AKI UTUN cenah, AKI UTUN maot di gentos ku IBU SAYEM, nuju ibu Sayem jurukuncina, Di daerah sabundereun urang taun 1934, AYA HUJAN AGEUNG CAAH BANJIR, anu ngandang MUNDING disisi walungan CIPADA,MUNDINGNA PALID.
  SARENG SOLOKAN CISAAT BANJIR , DUGI KA SUMUR TALAPAKAN SAUNG SIRAH DAYEUH LEDIS PALID KABAWA CAAH.
  KU IBU SAYEM dibeberes deui, SAUNG TETEP DINA TILASNA, sumur tadina caket saung , ngalih kalebak ngarendeng sareng sumur amentaan payu NGARONGGENG, pancuran kajayaan wetaneun saung paragi abdas, sareng caina candakeun.. SAUNG TEMPAT NUNUHUN HADOROH TAHLIL. BATU DI PAYUN DI MANA AYA JALMA HAYANG BISA NYANDUNG Bisa henteuna nyandung 2.3.4. bisa henteuna, kudu kabawa NGANGKAT BATU. sampe luhureun sirah.
  Tiap bulan MULUD SOK LOBA NU NGADON NGABUNGBANG, NGADON MARANDI WENGI. Sataun sakali tiap bulan MULUD DIAYAKEUN, HAJAT SADESA DI BYUT SIRAH DAYEUH.Desa mawa dongdang rayat marawa tenong sareng sumbul,meuncit domba sagala, BRAK NNGARIUNG SAREREA SIDEKAH CENAH.
  Saenggeus beres prung raramean nangap RONGGENG DOGER, dikudukeun pisan di ARIGELAN KU BUDAK ANGON. Beres acarana bubar bararungah .
  IBU SAYEM MAOT di teraskeun ku putrana nyaeta IBU EMBOH (IBU ERI) Ibu emboh maot di teraskeun ku ku putrana BAPA KARSAM(HATIMAH). BAPA KARSAM MATIMAH maot di terasken kurayina BAPA JURUKUNCI BAPA HAJI WIRTA (BAPA IDA).
  Jaman JURUKUNCINA IBU EMBOH, taun lima hijian saung Buyut di raruksak ku GOROMBOLANPANGACOW D.I. tapi Alhamdu lilah parantos didangdosan deui GOROMBOLANANA MARAOT , sakitu nu di serat kenging nyalin tina seratan titinggal BUKU SAJARAH DESA CIOMAS teh, katumbu hasil pamendak nu kasorang kusim kuring.
  Disambung dei ku obrolan tina kajadian ku BAPA KOLOT SIM KURING.

  AYANA DANGDEUR PUGUR DESA CIOMAS

  Di tengah lembur aya jalan P.U. kapungkur aya kai DANGDEUR PUGUR. nya gede nya JANGKUNG LUHUR, gedena teu katangkeup ku lima jalma, dahan ngarampidak, handapna tarambian, ti kidul kulon di saran ku tangkal kai ketos, palikalerna aya kai peutag, di beulitan areuy kalidung, parragi ayun ayunan nu barudak arulin.jangkungna menjulang luhur, katingali ti luar saban desa, kasimbutan kururungkunan awi taming areuy areuy.
  Aya kaler wetan PAKUBURAN BUYUT DANGDEUR .kid uleunana PAKUBURAN BAPA AKI CIO.
  Tiap musim katiga ngetrak ngetrak,urang are indramayu aya nuboga totonden di mana maranehna ngadenge SORA GUGUR/SARAG cenah baris turun hujan urang tereh nyawah cenah,jadi panayogean urang indramayu.
  Kalih ti eta, dimana aya dahan anu peunglak murag kahanadap kabeulah mana bae muragna, beunang di pake ciciren, rek aya nu ereun tina pamarentahan (pamongna).
  Di mana aya pisuluheun dahana nu murag teu aya anu wani mulung suluhna, adahal paling barutuh ku s uluh teh, nu wanton ngala suluhna teh ngarana BAPA ANDONG nukatelah (BAPA KARNAWI) tilas mandor, upami keur ngala jeung narokan suluh di dangdeur, ulah rek di tanya kudu balem bae, sabab ngabadina sok tepa kanu nanya, sok mere BOROK.
  Malah ceuk caritana kolot aya jalma munjung ka BUYUT DANGDEUR manehna di ijabah dibere haliyah dunya, manehna tapi dibere BOROK leutik borok namah, taipi nerina liwat saking, jeung bauna jauhna R
  DANGDEUR PUGUR tempatna di juru kaler kulon tanah gaduhna BAPA KOLOT KETIB BASIRUDIN, sepuh sim kuring.
  Taun 1972 tangkal ketos sareng tangkal peutagna dituar, di anggo erbaikan mesjid, sababraha taun kadiyeu dangdeur pugur ruka nyalira. Jadi ayeuna kaayaan caang.kantun pakuburan bae.

  BUYUT DANGDEUR PASANG

  NUDI SEBUT DANGDEUR PASANG, cirina ngan aya tangkal dangdeur di sisisna aya BATU GEDE,didinya aya kaanehan,ceuk kandan BAPA KOLOT KETIB mulih ti mesjid tengah wengi, dongkap ka jalan palih dinya caket BUYUT AYA EMBE DOMBA sugan teh domba nu Bapa kolot SAJI BAPANA BAPA MURYATI MINGGAT, KU BAPA KOLOT KETIB DI TEWAK. Nyuluduk kanu palangkakan TANDUKNA DI TEWAK DOMBA DI TUMPAKAN, dirigdig ku domba di bawa lumpat, ari les domba leungit BAPA KETIB nangkarak bengkang dina taneuh, DOMBA LEUNGIT TEU SAKARA KARA .eh ceuk hate Bapa Ketib ngomong sorangan aing teh numpakan JURIG DOMBA horeng teh. karek eling.
  Sakitu obrolanana bapa kolot Ketib mah, nunyicingan nateh.

  • (1) Carios eta teh tos kapendak na blog nu sanes, memeh nyerat asal-usul toponomi Ciomas. Da nu namina legenda mah kitu, sok nganggo kiratabasa, dikira-kira tina bahasa, karek dijieun caritaanana. Nya eta jiga maja-lengka. Teu kapanggih tah kecap lengka teh boh dina basa Sunda ayeuna (modern), boh dina basa basa Sunda buhun (middle sundanese). Dikarang waeh diduekeutkeun ka basa Cirebon, lengka tah tina langka, cenah. Padahal kecap lengka (leng dina lengkung) teh basa Jawa Kuno, nu hatina pait. Nya Majalengka teh aran sejen tina Majapait.
   (2) Ciomas teh-anu poko kecapna mah OMAS. Ci- mah rarangken urang Sunda mun nyebut ka nagaran-ngaran pilemburan (pan aya Cicalung, Cikedung, Cikebo, Cimeong, Cimara). Eta teh teu aya patula-patalina jeung cai (walungan, sumur jsp), beda mun nyebut walaungan, umumna make ci-. Ku sabab omas teu kaharti naon hartina, nya dikarang caritaaan nu deukeut ka dinya. Jol waeh aya carita Babah Cio. Atuh Ciomas di sakuliah Pasundan teh meureun sarua dongengna, aya Babah Cio jeung emas. Padahalomas teh hartina opat ratus. Teuing naon nu opat ratusna teh. Bisa oge ku loba, jiga urang Jawa kabeh make sewu. Aya “nyuwun sewu” (gunging apuro), ceuk urang Sunda mah “mugi agung cukup lumur, muga jembar pangaksama” ku loba-lobana menta dihampura. Komo Cidomas Cihur mah, domas teh apan dwi-omas, dua kali opat ratus.
   (3) Toponomi maha nalungtik ngaran-ngaran pilemburan ku cara ilmiah. Jadi, mun aya nu disebut Buyut Dangdeur teh ku sabab aya deukeut tangkal dangdeur. Jiga Sunan Gunung Jati pan ku sabab ayana di Gunung Amparan Jati. Sami sareng Dalem Jero Kaso, pan ayana (mingpin) di Jero Kaso. NU matak Cicalug teh disebut kitu sabab di dinya tadina loba tangkal kicalung atawa kikacalung (ki teh kai alias tangkal), jiga kibeusi (trembesi asana, ya?)

 4. punten kang tatang, simkuring ajat ti pagaraji, hoyong terang ari asal usulna desa simpuking kmaha nya, hatur nuhun sateuacana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s